Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica 2017 rok

Walne Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im. Staszica w Katowicach
w dniu 22. 04. 2017 roku.


Zebranie z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisem § 28 ust. 2 Regulaminu ROD.

Prezes zarządu Józef Łęczycki przywitał zaproszonych na nasze zebranie gościa, przedstawiciela Policji z Komisariatu V w Katowicach-Szopienicach starszego aspiranta Pana Adama Rogalę.

Prezes zarządu zaproponował, aby czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w drugim terminie przeznaczyć na pytania do przedstawiciela Policji i ogólnie porozmawianie o stanie
bezpieczeństwa nie tylko na terenie ogrodu.
Przypomniał, że od czasu zamontowania monitoringu nie zanotowano istotnych zdarzeń w ogrodzie. Zachęcił do zadawania pytań również dotyczących całego osiedla Giszowiec.
Rozgorzała szeroka dyskusja na wymieniony wyżej temat. Gość Poruszył wiele tematów w szczególności omówił bezpieczeństwo seniorów. Zaprezentował w sposób szczególny wandalizm grupy kibiców.

Starszy Aspirant omówił sposoby powiadamiania Policji o zdarzeniach przez Aplikację umożliwiającą kontakt bezpośredni z Policją i możliwość zgłoszenia zdarzenia.

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godz. 16.00

Ad 1. Zebranie otworzył w imieniu Zarządu Prezes Zarządu Józef Łęczyck, przywitał serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica a w szczególności nowych Członków PZD.

Prezes Zarządu na wstępie przypominał o zmarłych działkowcach, którzy odeszli w 2016 roku.

Są to pani Zofia Komorek, pan Kazimierz Król i pan Marian Piekarczyk, uczczono chwilą ciszy Ich pamięć.

Ad.2. Przystępując do kontynuacji Walnego Zebrania, Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i podanie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.
Z sali Pan Kostrzewa Andrzej podał kandydaturę Pana Andrzeja Szczypę, Kol. A. Szczypa wyraził zgodę.

Więcej kandydatów z sali nie zgłoszono.
Prezes Zarządu poddał pod głosowanie wskazaną osobę przez Pana Kostrzewę Andrzeja.
W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Pana Andrzeja Szczypa na Przewodniczącego Walnego Zebrania ROD im. Staszica.
Prezes Zarządu zaproponował na sekretarza zebrania kol. Janinę Wiosna. Zebrani bez uwag zatwierdzili jednogłośnie proponowaną kandydaturę na Sekretarza Zebrania.
Dalej Zebranie poprowadził Przewodniczący Zebrania kol. Andrzej Szczypa
Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za wybór i okazane zaufanie.
Do Prezydium Zebrania Przewodniczący Zebrania zaproponował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusza Czarkowskiego.

Ad. 3.Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany Porządek Zebrania, który jest dołączony do protokołu.
W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie bez uwag zatwierdzili proponowany Porządek Zebrania.

Ad.4. Przewodniczący Zebrania odczytał Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który bez uwag jednogłośnie zatwierdzono.

Ad.5. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby składy komisji liczyły po 3 osoby. Zebrani zatwierdzili jednogłośnie proponowane składy ilościowe komisji.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Balcerzak Zygmunt - wyraził zgodę,
2. Jerzy Wojciechowski - wyraził zgodę
3. Dorota Hachuła - wyraziła zgodę
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład proponowanej komisji.
Komisja ze swojego grona na Przewodniczącego wybrała kol. Zygmunta Balcerzak


W dalszej części zebrania zgłoszono kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydatury podane z sali to:
1. Teresa Lemik
2. Małgorzata Jesionek
3. Krystyna Uchnast
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu zebrani zatwierdzili jednogłośnie powyższy skład komisji Uchwał i Wniosków Walnego.
Komisja ze swojego grona na Przewodniczącego wybrała kol. Krystynę Uchnast.


Ad.6. Sprawozdanie Zarządu ROD merytoryczne i finansowe z działalności za okres od 1. 01.2016 do 31. 12. 2016 roku
przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.

Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu za 2016 rok stanowi załącznik do Uchwały nr 1 /2017 Walnego Zebrania

Ad.7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2016 rok oraz ocenę działalności zarządu przedstawił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Czarkowski.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały nr 2/2017 Walnego Zebrania.

Ad.8. Projekt Planu Pracy na 2017 rok przedstawił Prezes Zarządu kol. Józef Łęczycki.
Plan Pracy na 2017 rok stanowi załącznik do Uchwały nr 4 /2017 Walnego Zebrania


Ad.9. Preliminarz Finansowy ogrodu na 2017 rok przedstawiła kol. Janina Wiosna.
Preliminarz stanowi załącznik do Uchwały nr 5/2017 Walnego Zebrania


Ad.10.Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej kol. Zygmunta Balcerzak o stwierdzenie prawomocności obrad.
Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego stanowi załącznik do Protokołu


Ad.11. W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisje Rewizyjną
nie było uwag i pytań.


Ad.12.Przewodniczący Zebrania Andrzej Szczypa poprosił o przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Protokół przedstawiła kol. Teresa Lemik

Ad.13. Członek Komisji Uchwał i Wniosków kol. Teresa Lemik przedstawiła zebranym Projekty uchwały w sprawie
Zatwierdzenie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Zarządu za 2016 rok.

Zebrani Uchwałą nr 1 / 2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie zarządu za 2016 rok.
Uchwała nr 1/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.14. Zebrani Uchwałą nr 2 / 2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 rok.
Uchwała nr 2/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.15. Walne Zebranie jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 3 / 2017 w sprawie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
Uchwała nr 3/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.16. Zebrani Uchwałą nr 4 / 2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili Planu Pracy na 2017 rok.
Uchwała nr 4/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.17. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę nr 5 / 2017 w sprawie proponowanego Preliminarza Finansowego na 2017 rok.
Uchwała nr 5/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.18 Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę nr 6 / 2017 dotyczącą opłaty za wodę dla osób korzystających z wody
bez wodomierz lub zerwanie plomby na wodomierzu.

Uchwała nr 6/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.19. - Sprawy różne:

 • Prezes Zarządu zapoznał zebranych z wnioskami i zaleceniami wynikłymi po przeglądzie stanu zagospodarowania ROD przez Komisję Okręgu Śląskiego PZD w miesiącu czerwcu 2016 roku. Prezes stwierdził, iż w wyniku przedstawionych w piśmie zaleceń należy niezwłocznie przystąpić do usuwania nieprawidłowości dotyczących kompostowników, istniejących komórek, porządku na działkach.
 • Prezes Zarządu w szczegółach omówił punkt dotyczący wymiany ogrodzenia zewnętrznego od strony lasu. Sprawa dotyczy samowolnie przybranego gruntu przez użytkowników działek, który jest własnością Lasów Państwowych. Zarząd ogrodu nie może wymienić istniejących ogrodzeń w miejscu ich aktualnego usytuowania gdyż nie ma prawa zabudowy nowego ogrodzenia na terenie nie należącym do PZD. " Ogrodzenie będzie można wymienić tylko wyłączne na gruncie działki geodezyjnej przeznaczonej na ogród.


Prezes Józef Łęczycki omówił sprawy dotyczące ogrodu:

 • do dnia zebrania nie udostępniono jeszcze wodomierzy do plombowania na działkach 81, 94 oraz 53. Przypomniał o wysokości ryczałtu za wodę.
 • poprosił zebranych o uaktualnienie swoich danych osobowych; w szczególności nr telefonów czy adresów e-mail,
 • wyjaśnił, iż od tego roku wszelkie wpłaty finansowe na rzecz ogrodu muszą być wpłacane wyłącznie na konto bankowe.
 • kolejny raz przypomniał o bezwzględnym zakazie wyrzucania do kontenera gruzu, papy, drewna, trawy oraz części roślin i konieczności posiadania na działach kompostowników. Przy tej okazji również po raz kolejny poprosił o zachowanie porządku przy kontenerach na odpady,
 • o porządkach na działkach - tak by nie było zbędnych rzeczy nie związanych w przeznaczeniem ogródka albo, co najmniej zostały takie przedmioty skryte "gdzieś" na zapleczu.
 • o konieczności prowadzenia psów na smyczy na terenie ogrodu oraz sprzątania po nich,
 • poprosił zebranych o zapoznaniu się z przepisami o wycince drzew, takie informację są dostępne również na stronie internetowej ogrodu,


Prezes Józef Łęczycki złożył propozycje powołania społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Działkowca 2017 przy współpracy z Zarządem Ogrodu. Proponuje, aby wybrać 3 osoby do Komitetu organizacyjnego.

Zgłosiły się trzy osoby:

 • Teresa Lemik
 • Jerzy Wojciechowski
 • Wanda Domżał po konsultacji


Ad.20.Przewodniczący Zebrania kol Andrzej Szczypa z uwagi na wyczerpanie porządku Zebrania zaproponował zebranym zakończenie zebrania.

W związku z brakiem sprzeciwu, zebranie uległo rozwiązaniu. Przewodniczący Zebrania kol. Andrzej Szczypa podziękował zebranym działkowcom za udział w zebraniu, komisjom roboczym zebrania, protokolantom i organizatorom.

Protokolant
Janina Wiosna

Andrzej Szczypa
Przewodniczący Walnego ZebraniaUchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Staszica w Katowicach
obradującego w dniu 22. 04. 2017roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2016 rok

Uchwała nr 1

Zatwierdzenie Sprawozdaniaz działalności Zarządu ROD merytorycznego i finansowego za 2016 rok.


Uchwała nr 2

Zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2016 rok.

II. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2017 rok.

Uchwała nr 3

W sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

Uchwała nr 4

Zatwierdzenie Planu Pracy, Remontów i Inwestycji w 2017 rok.

Uchwała nr 5

Zatwierdzenie Preliminarza Finansowego Ogrodu na 2017 rok.

III. Innych dotyczących ogrodu

Uchwała nr 6

Dotycząca opłaty za wodę w 2017 roku dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.

Termin wnoszenia opłat za działkę upływa 30. 06. 2017 roku
.


Prosimy o wpłaty na podane w zawiadomieniu o opłatach konto Banku:


Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica

40-457 Katowice, ul Kosmiczna

W tytule przelewu prosimy podać nr działki.Przewodniczący Walnego
Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego