Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Wane Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2015 rok

Walne Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków ROD im Staszica w Katowicach odbytego
w dniu 11kwietnia 2015 roku
.


W dniu 11 kwietnia 2015 roku w świetlicy naszego Ogrodu odbyły się obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego - Wyborczego.

Zebranie z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie o godz. 16.00 zgodnie z zapisem § 61 ust. 2 Statutu PZD.

W czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania w II terminie Prezes Zarządu Józef Łęczycki poinformował zebranych o awarii wody w ogrodzie, oraz o postępie prac przy usuwaniu awarii.
Nadmienił również o problemie odpadów komunalnych i segregowanych w ogrodzie.

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godz. 16.00
W imieniu Zarządu zebranie otworzył Prezes Zarządu Józef Łęczycki
Przywitał przybyłą na zebranie Panią Urszulę Bitner Delegata Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.
oraz wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica a w szczególności nowych Członków PZD.

Prezes Zarządu prosi zebranych o podanie z sali kandydataów na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.
Z sali pada propozycja Pana Szczypy Andrzeja i Pana Walczyński Krzysztof.
Pan Szczypa oraz Pan Walczyński wyrażają zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zebrania.
Więcej Kandydatów nie zgłoszono.
Prezes Zarządu podaje obie propozycje kandydatów na Przewodniczącego Zebrania pod głosowanie osobno.

W głosowaniu jawnym większością głosów wybrano Pana Szczypa Andrzeja na Przewodniczącego Walnego Zebrania.


Prezes Zarządu zaproponował na Sekretarza zebrania kol. Teresa Pytlowany.
Zebrani bez uwag zatwierdzili jednogłośnie proponowaną kandydaturę na Sekretarza Zebrania.
Prezes Zarządu przekazuje prowadzenie zebrania wybranemu przez Członków ROD kol. Andrzejowi SzczypaDalej Zebranie poprowadził kol. Andrzej Szczypa
Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za wybór i okazane zaufanie.

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany Porządek Zebrania, który jest dołączony do protokołu.
W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie bez uwag zatwierdzili proponowany Porządek Zebrania.
Kol. Janina Wiosna odczytała Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków ROD. Staszica, który bez uwag
jednogłośnie zatwierdzono.


Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby składy komisji liczyły po 3 osoby.
Zebrani zatwierdzili jednogłośnie proponowane składy ilościowe komisji.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Balcerzak Zygmunt.
2. Łach Zygmunt
3. Uchnast Krystyna
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład proponowanej komisji.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury z sali:
1. Wiosna Janina.
2. Czech Irena
3. Krzanowska Marianna
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu zebrani zatwierdzili jednogłośnie powyższy skład Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono
1. Lemik Teresa
2. Panek Andrzej
3. Kostrzewa Andrzej.
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Wyborczej na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu jawnym zebrani zatwierdzili powyższe kandydatury w skład Komisji Wyborczej

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 roku oraz za kadencję 2010 do 2015 roku przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.
Sprawozdania stanowią załączniki do Protokołu Zebrania.

Sprawozdanie finansowe za okres od 19 .01.2014 do 31.12.2014 roku przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.
Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Czarkowski.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.

Ocenę Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 rok oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROD przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.

Projekt Planu Pracy na 2015 rok oraz na kadencję 2015 do 2019 roku przedstawił Prezes Zarządu kol. Józef Łęczycki.
Plan Pracy na 2015 r i na kadencję 2015 do 2019 roku stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zebrania.

Preliminarz Finansowy ogrodu na 2015 rok przedstawiła kol Janina Wiosna.
Preliminarz stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Balcerzak Zygmunt odczytał Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Protokół wraz z listą obecności stanowi załącznik do protokołu

W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisję Rewizyjną nie było uwag i pytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków kol. Wiosna Janina przedstawiła zebranym Protokół Komisji Uchwał i Wniosków oraz projekty Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w sprawach:

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz za kadencję 2010 do 2015 roku Uchwałą nr1/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2014 roku oraz za kadencję

Uchwałę nr 2 / 2015 w sprawie sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 19. 01 do 31. 12. 2014 roku.
Sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie.

Na wniosek komisji Rewizyjnej ROD podjęto Uchwałę nr 3 / 2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Walne Zebranie ROD im Staszica Uchwałą nr 4 / 2015 jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
za 2014 rok

Na wniosek Prezydium Zebrania Walne Zebranie ustaliło składy liczbowe:
Do Zarządu ROD - 7 osób
Do Komisji Rewizyjnej - 3 osoby
Delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową zgodnie z ustalonym kluczem wyborczym określonym w Uchwale nr 1/XVI/2015 OZ. Śl. PZD z dnia 30. 01. 2015 , zebranie wybiera - 2 osoby na Delegatów

Zebrani podejmują Uchwały nr 5 / 2015 w sprawie składów liczbowych do Zarządu ROD, do Komisji Rewizyjnej ROD.

Kol. Teresa Lemik Przewodnicząca Komisji Wyborczej przedstawiła Protokół Komisji Wyborczej wraz z listą osób zgłoszonych jako kandydatów do Zarządu ROD, listą osób zgłoszonych jako kandydatów do Komisji Rewizyjnej ROD oraz kandydatów na Delegatów na Przedzjazdową Konferencję PZD.

Przewodniczący Zebrania ogłasza Wybory i przeprowadza kolejno wybory:

 • Do Zarządu ROD.
 • Do Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową.


Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytuję treść projekt uchwały w sprawie Przeprowadzonego głosowania do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Delegatów na Konferencję Przedzjazdową PZD.
Przewodniczący Zebrania poddaję pod głosowanie odczytany projekt Uchwały nr 6/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego ROD, który w głosowaniu zebrani przyjmują jednogłośnie.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekty uchwał dotyczące planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2015 rok.
W sprawie Planu Pracy na 2015 rok oraz na kadencję 2015 do 2019 roku.
Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę nr 7 / 2015w sprawie proponowanego Planu Pracy w 2015 roku oraz na kadencję 2015 do 2019 roku.

W sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
Zebrani jednogłośnie zatwierdzają Uchwałę nr 8/2015 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej na 2015 rok.

W sprawie Preliminarza Finansowego na 2015 rok.
Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 9 / 2014 w sprawie Preliminarza Finansowego na 2015 r.

Prezes Zarządu przedstawił opracowane przez Zarząd Wnioski dotyczące prowadzonych w ogrodzie Inwestycji i Remontów pn.:

 • budowa monitoringu w newralgicznych miejscach ogrodu
 • odtworzenie oświetlenia alejek w ogrodzie.

Przedstawione wnioski zostały szczegółowo omówione przez Prezesa i Wice Prezesa Zarządu.
Podkreślono, iż w 2014 roku wydano środki ogrodu na powyższą inwestycje oraz oświetlenie alejek i należy uzyskać na wydane środki finansowe dokumenty OT umożliwiające wpisanie tych środków w majątek trwały ogrodu.
Wydane środki Finansowe na powyższe prace remontowe i inwestycyjne w 2014 r zostały wydane na podstawie wniosków zgłoszonych na Nadzwyczajnym Zebrania Działkowców w 2013 roku, dotyczącego włamań do altan i kradzieży mienia działkowców.
Zdecydowano, iż ogród nie będzie starał się o uzyskanie dotacji z Okręgowego Zarządu Śl. PZD.
Do przedstawionych wniosków przez Zarząd uwag oraz pytań nie było.

Przewodniczący Zebrania polecił Komisji Uchwał i Wniosków odczytanie kolejno projektów Uchwał dotyczących omawianej inwestycji i remontu oświetlenia. Do projektów uchwał zastrzeżeń nie zgłoszono.
W związku z brakiem zastrzeżeń poddano pod głosowanie kolejno Uchwałę nr 10/2015 Walnego Zebrania w sprawie budowy monitoringu w ogrodzie.
Uchwałę zatwierdzono jednogłośnie.
W następnej kolejności poddano pod głosowanie Uchwałę nr 11/2015 w sprawie odtworzenia oświetlenia alejek w ogrodzie.
Przedstawiony projekt uchwały zatwierdzono jednogłośnie.

W następnej kolejności podjęto następujące uchwały:

 • W sprawie wysokości i terminu opłaty energetycznej na 2015 rok.

Walne zebranie Uchwałą nr 12 /2015 zatwierdziło jednogłośnie projekt i termin opłaty energetycznej na 2015 r.

 • W sprawie opłaty za wodę w 2015 roku.

Walne Zebranie Uchwałą nr 13 / 2015 zatwierdziło jednogłośnie projekt uchwał w sprawie opłaty za wodę w 2015 roku dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub użytkowników, którzy nie udostępnią wodomierza do kontroli Komisji Wodnej.

Innych dotyczących działalności ogrodu.

 • W sprawie używania samochodu prywatnego przez Członków Zarządu i Komisji Statutowych Ogrodu celem załatwienia spraw związanych z ogrodem.

Walne Zebranie Uchwałą nr 14 / 2015 jednogłośnie zatwierdziło projekt uchwały dotyczący użycia prywatnego samochodu celem
załatwiania spraw związanych z ogrodem.

W sprawach różnych Prezes Zarządu Łęczycki Józef poruszył sprawy, które są ważnymi dla estetyki ogrodu i innych dotyczących ogrodu.

 • Utrzymanie porządku na działkach na podstawie § 132 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
 • Utrzymanie porządku na alejkach.
 • Każdy użytkownik działki zobowiązany jest posiadać na działce kompostownik.
 • Utrzymanie porządku wokół kontenera na śmieci.
 • Bezwzględnego zakazu wyrzucania gruzu, papy, drewna, trawy i części roślin do kontenera na śmieci, zostały podane konkretne przykłady naruszenia tego zakazu.


Prezes Zarządu zachęcił działkowców do zgłaszania swoich działek do konkursu organizowanych przez Urząd Miasta Katowice oraz przez PZD. Szczegóły konkursów podane zostaną w terminie późniejszym na tablicach ogłoszeń w ogrodzie.Przewodniczący Zebrania złożył propozycje powołania społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów "Dnia Działkowca 2015"
przy współpracy z Zarządem Ogrodu. Proponuje, aby wybrać trzy osoby do Komitetu Organizacyjny z grona działkowców.
Do komitetu organizacyjnego zgłosiła się Pani Irena Czech, Pani Sosnierz Wanda i Pani Teresa Lemik.

Przewodniczący Zebrania kol Andrzej Szczypa z uwagi na wyczerpanie Porządku Zebrania zaproponował zebranym zakończenie zebrania. W związku z brakiem sprzeciwu zebranie uległo rozwiązaniu.

Przewodniczący Zebrania kol. Szczypa Andrzej podziękował zebranym działkowcom za udział w zebraniu, komisjom roboczym zebrania, protokolantom i organizatorom.


Sekretarz Walnego Zebrania
Teresa Pytlowany


Andrzej Szczypa
Przewodniczący Walnego Zebrania


Katowice dnia 11.04.2015 roku.


=====================================================================================


Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach
obradującego w dniu 11 kwietnia 2015 roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2014 rok

Uchwała nr 1

Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji i 2014 rok.

Uchwała nr 2

Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Ogrodu za okres od 19. 01. 2014 do 31. 12. 2014 roku.

Uchwała nr 3

W sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.


Uchwała nr 4

Zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2014 rok.

II. Uchwały dotyczące wyboru nowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

Uchwała nr 5

W sprawie ustalenia składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

Uchwała nr 6

W sprawie wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na Konferencję Przedzjazdową.

III. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2015 rok.

Uchwała nr 7

Zatwierdzenie Planu Pracy, Remontów i Inwestycji w 2015 roku oraz programu działania na kadencję 2015 - 2019 roku.

Uchwała nr 8

W sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.


Uchwała nr 9

Zatwierdzenie Preliminarza Finansowego Ogrodu na 2015 rok.

IV. Uchwały dotyczące Realizacji Zadania Inwestycyjnego i Remontowego w 2015 roku.

Uchwała nr 10

W sprawie budowy monitoringu w ogrodzie.

Uchwała nr 11

W sprawie odtworzenia oświetlenia alejek w ogrodzie.

V. Innych dotyczących ogrodu

Uchwała nr 12

Dotycząca wysokości opłaty energetycznej na 2015 rok.

Uchwała nr 13

Dotycząca opłaty za wodę w 2015 roku dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.

Uchwała nr 14

Dotycząca limitu kilometrów dla członka Zarządu lub członka Komisji Statutowej korzystających z prywatnego pojazdu załatwiającego sprawy dotyczące ogrodu.

Termin wnoszenia opłat za działkę upływa 30 czerwca 2015 roku.

Prosimy o wpłaty na podane w zawiadomieniu o opłatach konto Banku.

Adres Banku:
Śląski Bank Spółdzielczy w Katowicach
Plac Wyzwolenia 4
40-423 Katowice

W tytule przelewu prosimy podać nr działki.
Przewodniczący Walnego Zebrania
Andrzej Szczypa


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego