Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Wane Zebranie Sprawozdawcze 2014 rok

Walne Zebrania

W dniu 26 kwietnia 2014 roku w świetlicy naszego Ogrodu odbyły się obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
W czasie oczekiwania na drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania, na pytania i wątpliwości działkowców odpowiadali zaproszeni goście:

 • Jerzy Forajter ------------------------- Przewodniczący Rady Miasta Katowice
 • Sierżant Sztabowy Marcin Włodyga - V Komisariat Policji w Katowicach
 • Aspirant Dzielnicowy Adam Trzaska - V Komisariat Policji w Katowicach


Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego rozpoczęły się w drugim terminie o godzinie 16.00

Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD im. Staszica Józef Łęczycki, witając serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica. Zaproponował zebranym powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie działkowców.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego wybrano kol. Andrzeja Szczypa.
Sekretarzem Walnego Zebrania Sprawozdawczego wybrano kol. Janinę Wiosna

Jednogłośnie wybrano składy:
Komisji Mandatowej

 • kol. Zygmunt Balcerzak - przewodniczący
 • kol. Irena Czech
 • kol. Józef Mąka


Komisji Uchwał i Wniosków

 • kol. Teresa Lemik - przewodnicząca
 • kol. Róża Niedźwiedzińska
 • kol. Zygmunt ŁachSprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica
za okres od 1. 01. 2013 roku do 31. 12. 2013 roku.


I. W zakresie działalności organizacyjnej.

1. Zarząd Ogrodu w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie osobowym:

1. Józef Łęczycki Prezes Zarządu
2. Andrzej Szczypa V-ce Prezes Zarządu
3. Janina Wiosna Członek Zarządu - Skarbnik.
4. Zygmunt Balcerzak Członek Zarządu
5. Hubert Grządziel Członek Zarządu
6. Zygmunt Łach Członek Zarządu
7. Kazimierz Bąk Członek Zarządu

Funkcje Gospodarza Ogrodu pełni Członek Zarządu kol. Bąk Kazimierz oraz dorywczo Przewodniczący Komisji Rozjemczej Ogrodu
kol. Roman Bula.
Funkcje Gospodarza Świetlicy pełni Członek Zarządu kol. Hubert Grządziel.

2. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 plenarnych posiedzeń Zarządu, z których sporządzono protokoły.
Podjęto 32 Uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli:

 • Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ogrodu.
 • Przewodniczący Komisji Rozjemczej.
 • Księgowa Ogrodu.
 • Inne zaproszone osoby.


3. Tematy poruszane na zebraniach to:

 • sprawy gospodarcze,
 • sprawy organizacyjne,
 • bezpieczeństwo w ogrodzie,
 • sprawy bieżące dotyczące prowadzonych remontów.


4. Członkowie Zarządu pełnią dyżury w świetlicy ogrodu w okresie od miesiąca kwietnia do października w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 do 18.00, natomiast w miesiącach od listopada do marca w każdy drugi wtorek miesiąca
w godzinach od 15.30 do 16.30
Dyżury pełnione są w celem ułatwienia kontaktów pomiędzy zarządem ogrodu a użytkownikami działek.
Niestety niewielu działkowców korzysta z tej formy kontaktu z zarządem i załatwieniu swoich spraw dotyczących użytkowanej działki.

5. Na wniosek grupy użytkowników działek zorganizowano w miesiącu lipcu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ROD.
Tematem zebrania było wprowadzenia dyżurów nocnych w ogrodzie pełnionych przez działkowców.
Powodem do wprowadzenia dyżurów nocnych były częste włamania do działek w miesiącu czerwcu.

6. W okresie sprawozdawczym jeden użytkownik działki zrezygnował z członkostwa w PZD wskazując osobę bliską, jako następcę.

7. Ogród nasz posiada stronę internetową, której administratorem jest Wice Prezes Zarządu kol. Andrzej Szczypa. Za włożony wkład pracy w imieniu Zarządu i Członków naszego ogrodu dziękujemy kol. Andrzejowi.
Celem prowadzenia strony internetowej jest, aby informacje docierały do naszych członków w sposób szybki. Strona nasza ma służyć wszystkim działkowcom do dodatkowego kontaktu z członkami zarządu oraz informacji dotyczącej ogrodowych problemów i spraw związanych z działką i ogrodem.
Przypomnę adres strony internetowej: www.rod-giszowiec.cba.pl,
oraz adres do kontaktów e-mail: rodgisz.@o2.pl

II. W okresie sprawozdawczym w ogrodzie nie prowadzono prac inwestycyjnych, prowadzono jedynie drobne naprawy remontowe i konserwacyjne wynikające z potrzeby i z zatwierdzonego Planu Pracy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 2013 r.
Z wykonanych prac konserwacyjnych i remontowych należy wymienić:

 • wymieniono 25 szt. liczników energii elektrycznej w złączach pomiarowych
 • wymiana płyt sufitowych w świetlicy z uwagi na zniszczenia, jakie zostały zrobione przez dziką zwierzynę, która znalazła schronienie na poddaszu.
 • zabezpieczono siatką zewnętrzne otworów wentylacyjne poddasza świetlicy.
 • usunięto awarię wodociągu głównego w alejce Tulipanów
 • naprawa bramki wejściowej do ogrodu Łączny
 • odczyty i plombowanie wodomierzy
 • odczyty liczników energii elektrycznej wykonano w ramach prac na rzecz ogrodu
 • prace porządkowe i gospodarcze na terenie ogrodu
 • doposażono świetlicę w niezbędne urządzenia i artykuły
 • wyposażono ogród w niezbędne urządzenia i narzędzia
 • prowadzono na bieżąco okresowe przeglądy stanu technicznego użytkowanych obiektów i użytkowanego sprzętu, urządzeń nawadniających i elektrycznych stanowiących własność ogrodu
 • zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 • na bieżąco prowadzono dokumentacje ogrodu, kartoteki użytkowników działek i ogrodu tj. kartoteki „A”, „B”, „C” oraz obowiązującą dokumentacje księgową i rozliczeniową ogrodu


Wywieziono z ogrodu:

 • 27 pojemników śmieci niesegregowanych
 • 22 pojemniki z plastikiem
 • 10 pojemników z szkłem
 • 1 kontener gruzu- 7 t.


Należy zwrócić uwagę na kwestię wywozu śmieci z ogrodu i uświadomić wszystkim możliwość ograniczenia kosztów wywozu odpadów.
Pojemniki na szkło i plastik wywożone są z ogrodu nieodpłatnie natomiast niejednokrotnie stwierdza się w pojemniku na odpady niesegregowane butelki szklane i plastikowe. Brak segregacji odpadów podraża koszty ogrodu.
Należy w tym miejscu podziękować użytkownikom działek, którzy dostosowali się do naszych próśb i prowadzą sukcesywnie selekcję odpadów segregując je.
Natomiast tych wszystkich, którzy wyrzucają śmieci jak leci i nie potrafią przyjąć do wiadomości i stosowania się do obowiązujących przepisów ustawy śmieciowej zachęcamy do zmiany swych przyzwyczajeń i oszczędzania funduszy ogrodu.

III. W zakresie działalności szkoleniowej.

1. W naradach i szkoleniach organizowanych przez Delegaturę Rejonową Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. w Katowicach uczestniczyli:

 • Prezes Zarządu,
 • V- ce Prezes Zarządu,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Przewodniczący Komisji Rozjemczej ogrodu,
 • Skarbnik ogrodu,
 • Sekretarz,
 • nowi działkowcy.


IV. W zakresie innej działalności.

1. W miesiącu wrześniu zorganizowano Dzień Działkowca 2013.
2. W miesiącu październiku zorganizowano Dzień Seniora Działkowca.

V. Wnioski końcowe.

1. Dzisiejsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD przyjmie do realizacji:
a) Plan Pracy i Remontów na 2014 r.
b) Preliminarz finansowy na 2014 rok.
c) Plan finansowy na 2014 r oraz stosowne uchwały, które obowiązywać będą wszystkich działkowców.

2. Zarząd proponuje Walnemu Zebraniu Członków następujące opłaty za użytkowanie działek w 2014 r.
a) Opłatę na rzecz ogrodu zgodnie z § 100 punkt 1 i 2 Regulaminu ROD w wysokości 19 gr. od 1m 2 powierzchni działki plus opłata stała 70, 00 zł od działki przez Członka Związku.
b) Prace użyteczne na rzecz ogrodu wykonywane przez każdego działkowca ustalić w ilości 3 godzin roboczych od działki lub zamiennie ekwiwalent w wysokości 10,00 zł za jedną godzinę pracy. W przypadku nie wykonania tych równowartość
w kwocie 30, 00 zł od działki.
c) Opłata energetyczna w kwocie 7,00 zł.

3. Zarząd informuje działkowców:
a) składka członkowska na podstawie Uchwały nr 2/XV/2013 Krajowej Rady PZD z dnia 14.11.2013 r w sprawie opłaty członkowskiej w PZD. na 2014 r. wynosi 19 gr. od 1 m2 powierzchni działki.
b) Wpisowe od nowych członków PZD w 2014 roku na podstawie Uchwały nr 6 /II/2012 z dnia 24.02.2012 r. Krajowej Rady PZD w sprawie zmiany Uchwały nr 6 /V/2008 Krajowej Rady PZD. z dnia 26 XI 2008 r. w sprawie wpisowego w PZD.
oraz Uchwały nr 174 /2012 OZ. Śl. PZD. z dnia 12.03.2012 r. wynosi 300, 00 zł.
c) Opłata inwestycyjna dla nowych członków PZD w ROD im Staszica na podstawie Uchwały nr 42 /2011 z dnia 24.11.2011 Zarządu ROD im Staszica wynosi 1.200,00 zł

Zarząd ROD im Staszica składa podziękowanie działkowcom za terminowe i 100 % uregulowanie należności finansowych wobec ogrodu.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pracy na rzecz ogrodu.
Dziękujemy za współpracę komisjom problemowym oraz wszystkim, którzy służyli pomocą w realizacji zadań, jakie zostały nałożone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków ROD w dniu 20.04.2013 roku.


W imieniu Zarządu ROD
Prezes
Józef Łęczycki


Katowice dnia 26.04.2014 roku.Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach
obradującego w dniu 26. 04. 2014 roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2013 rok


Uchwała nr 1

Zatwierdzająca Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2013 rok

Uchwała nr 2

Zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Ogrodu za 2013 rok.

Uchwała nr 3

Zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Zarządu ROD za okres od 1 stycznia do 18 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 4

Zatwierdzająca Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2013 rok.

Uchwała nr 5

Zatwierdzająca Sprawozdanie Komisji Rozjemczej Ogrodu za 2013 rok.

II. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2014 rok.

Uchwała nr 6

Zatwierdzająca Plan Pracy i Remontów na 2014 rok.

Uchwała nr 7

Zatwierdzająca Preliminarz Finansowy Ogrodu na 2014 rok.

III. Uchwały dotyczące opłat za działkę w 2014 roku.

Uchwała nr 8

Opłata na rzecz ogrodu 0,19 zł. od 1 m2 powierzchni działki plus opłata stała w kwocie 70,00 zł. od działki.

Uchwała nr 9

Dotycząca wysokości opłaty energetycznej na 2014 rok w kwocie 7,00 zł od działki.

Uchwała nr 10

Dotycząca opłaty za wodę w 2014 roku dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.

Uchwała nr 11

Dotycząca ilości godzin pracy na rzecz ogrodu tj. 3 godziny pracy lub zamiennie ekwiwalentu w kwocie 10,00 zł za 1 godzinę pracy.

IV. Innych dotyczących ogrodu

Uchwała nr 12


Dotycząca limitu kilometrów dla członka zarządu lub członka Komisji Statutowych korzystających z prywatnego pojazdu załatwiającego sprawy dotyczące ogrodu.


Termin wnoszenia opłat za działkę upływa 31. 05. 2014 roku.


Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego