Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Wane Zebranie Sprawozdawcze 2013 rok

Walne Zebrania

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD im. Staszica kwiecień 2013 rok


Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD im. Staszica z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisem § 28 ust. 2 Regulaminu ROD.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczyli zaproszeni goście:

Jerzy Forajter
-------------------------------- - Przewodniczący Rady Miasta w Katowicach
Krzysztof Marek
------------------------------ - Wiceprezydent Katowic
Zenon Hepner
-------------------------------- - Przewodniczący Delegatury Reonowej PZD w Katowicach

Predstawiciele Policji:
Aspirant Sztabowy Adam Szczepankiewicz - Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji w Katowicach
Aspirant Michał Weishar
-------------------- - Dzielnicowy V Komisariatu Policji w Katowicach

Prezes Zarządu zaproponował, aby czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD w drugim terminie wykorzystać na rozmowę i zadanie pytań dotyczących ogrodu zaproszonym gościom.


Przewodniczący Rady Miasta w Katowicach i Wiceprezydent Katowic na pytania działkowców zaniepokojonych o dalszy los swoich działek, w związku z pracami Sejmu RP nad nową Ustawą o ogrodach, zapewnili, że Radni i Prezydent Katowic są za utrzymaniem rodzinnych ogrodów.
Wiceprezydent poinformował zebranych działkowców, że nie ma planów likwidacji naszego ogrodu.
Naczelnik Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji w Katowicach przedstawił stan bezpieczeństwa w Giszowcu, przestrzegł o nasilających się przestępstwami polegających na oszustwach i wyłudzeniach na strszych ludziach. Należy być czujnym wobec domokrążców i oszustów, wszystkie próby oszustwa należy zgłaszać na policję.
Na pytanie Prezesa ROD o możliwość zwiększenia częstotliwości i liczebności patroli policji w okolicy ogrodu, Naczelnik Wydziału Prewencji zapewnił o gotowości ponownego spotkania się z Zarządem i omówieniu tej sprawy.Przewodniczący Delegatury Reonowej PZD w katowicach poinformował działkowców o sytuacji w PZD, planach Delegatury odnośnie inwestycji w ogrodach oraz omówił cztery projekty ustaw o ogrodach przekazanych do dalszych prac w Komisjach Sejmu RP.


***


Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD im. Stszica Józef Łęczycki. Przywitał serdecznie wszystkich przybyłych
na zebranie Członków ROD

Zaproponował zebranym powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie działkowców.

Prezes Zarządu w imieniu Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego powołać kol. Andrzeja Szczypę. W związku z brakiem innych propozycji z sali, zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im Staszica.
Dalej Zebranie poprowadził kol. Andrzej Szczypa

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ROD im. Staszica przedstawił Prezes Józef Łęczycki.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. STASZICA
ZA OKRES OD 1. 01. 2012 r. DO 31. 12. 2012 roku


I. W zakresie działalności organizacyjnej.


1

Zarząd Ogrodu w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie osobowym:

 • Prezes Zarządu Józef Łęczycki
 • V-ce Prezes Zarządu Andrzej Szczypa
 • Skarbnik Janina Wiosna
 • Sekretarz Maria Pilch do dnia 21. 08. 2012 r od tego dnia Zarząd pracuje bez sekretarza dorywczo tą funkcje pełnią kol. Janina Wiosna i kol. Teresa Pytlowany.
 • Członek Zarządu Zygmunt Balcerzak
 • Członek Zarządu Hubert Grządziel
 • Członek Zarządu Zygmunt Łach


Funkcje i obowiązki Gospodarza Ogrodu od 1. 04. 2012 r pełni kol. Bąk Kazimierz oraz dorywczo Przewodniczący Komisji Rozjemczej Ogrodu kol. Roman Bula.

Funkcje Gospodarza Świetlicy pełni Członek Zarządu kol. Hubert Grządziel.

2

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 plenarnych posiedzeń Zarządu, z których sporządzono protokoły.
Podjęto 38 Uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania ogrodu.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli:

 • Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ogrodu.
 • Przewodniczący Komisji Rozjemczej.
 • Księgowa Ogrodu.
 • Inne zaproszone osoby.

3

Tematy poruszane w trakcie zebrania to:
Sprawy gospodarcze, sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo w ogrodzie, sprawy bieżące dotyczące prowadzonych remontów i inwestycji, aktualna sytuacja w związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 i uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny 24 art. obowiązującej Ustawy o ROD, jako niezgodne z Konstytucją RP.

4

Członkowie Zarządu w okresie od miesiąca kwietnia do października pełnią dyżury w świetlicy w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godziny 17°° do 18°°, natomiast w miesiącach od listopada do marca w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15.30 do 16.30. Dyżury pełnione są celem ułatwienia kontaktów pomiędzy zarządem a użytkownikami działek. Niestety nie wielu działkowców korzysta z tej formy kontaktu z zarządem i załatwieniu swoich spraw dotyczących użytkowanej działki.

5

W okresie sprawozdawczym siedmiu użytkowników działek zrezygnowało z członkostwa w PZD wskazując następcę, są to działki
nr 11, 13, 18, 38, 86, 87, 96.

6

Ogród nasz posiada stronę internetową, której administratorem jest Wice Prezes Zarządu kol. Andrzej Szczypa. Strona nasza istnieje od 2010 roku i jest prowadzona bardzo profesjonalnie. Za włożony wkład pracy w tworzeniu i aktualizacji danych dotyczących naszego ogrodu na stronie internetowej w imieniu Zarządu i Członków naszego ogrodu dziękujemy kol. Andrzejowi.
Bardzo wszystkich zachęcam do odwiedzenia naszej strony i obserwowania informacji, jakie są na niej umieszczane. Celem naszym jest, aby informacje docierały do naszych członków w sposób szybki i rzetelny. Strona nasza ma służyć wszystkim działkowcom do dodatkowego kontaktu z członkami zarządu oraz informacji dotyczącej ogrodowych problemów i spraw związanych z działką i ogrodem.
Przypomnę adres strony internetowej: www.rod-giszowiec.cba.pl, oraz adres do kontaktów e-mail: rodgisz.@o2.pl
Działkowcy posiadający adresy e-mail proszeni są o podanie do zarządu adresów skrzynki malowej, ułatwi to kontakt pomiędzy zarządem i użytkownikiem działki. Adres kontaktowy można podać przez skrzynkę e-mail ogrodu.
Z tego miejsca zwracam się do wszystkich użytkowników działek o aktualizacje danych osobowych, swych adresów zamieszkania i nr telefonów. Niejednokrotnie chcąc powiadomić użytkownika działki o sprawach związanych z użytkowaniem jego działki napotykamy trudności w postaci nieaktualnego telefonu lub adresu zamieszkania.

II. W zakresie działalności gospodarczej wykonano następujące prace remontowe i modernizacyjne z środków ogrodu jak i dotacji z OZ Śl. PZD


 • Wymieniono 34 m ogrodzenia zewnętrznego ogrodu od strony północnej z siatki na ogrodzenie betonowe.
 • Ułożono w alejce Mieczyków 7 m chodnika z kostki brukowej, prace przy układaniu kostki zostały wykonane w zakresie prac użytecznych na rzecz ogrodu.
 • Ukończono prace związane z elewacją świetlicy i otoczeniem wokół świetlicy
 • Ułożono opaskę odwadniającą wokół świetlicy
 • Wymieniono 22 szt. liczników energii elektrycznej w złączach pomiarowych
 • Ułożono 22 m chodnika z kostki brukowej od szybu Roździeński.
 • Doposażono świetlicę w niezbędne urządzenia, i artykuły gospodarstwa domowego, które w znacznym stopniu podwyższyły walory estetyczne i użytkowe świetlicy.
 • Prowadzono na bieżąco okresowe przeglądy stanu technicznego użytkowanych obiektów i użytkowanego sprzętu, urządzeń nawadniających i elektrycznych stanowiących własność ogrodu.
 • Na bieżąco prowadzono dokumentacje ogrodu, kartoteki użytkowników działek i ogrodu tj. kartoteki "A", "B", "C" oraz obowiązującą dokumentacje księgową i rozliczeniową ogrodu.
 • Zgłoszono w OZ. Śl. PZD ogród do konkursu " Wzorowy Ogród 2012 roku", oraz działkę nr 104 do konkursu "Wzorowa Działka 2012 roku".

W konkursie ogród zajął 3 miejsce w OZ Śl. PZD. i otrzymał nagrodę rzeczową "Wiertarkę akumulatorową" oraz efektowny puchar, natomiast użytkownicy działki nr, 104 jako laureaci konkursu wyróżnieni zostali Dyplomem i nagrodą rzeczową.
Nagrody wręczył Prezes OZ Śl. PZD Pan Jerzy Leśniak.

Opracowano Plan Pracy, Remontów, Inwestycji oraz modernizacji obiektów w ogrodzie na 2013 r.

Wywieziono z ogrodu:

 • 34 pojemniki śmieci niesegregowanych
 • 28 pojemniki z plastikiem
 • 14 pojemników z szkłem
 • 2 kontenery po 7 t.on gruzu


Chcę zwrócić uwagę na kwestię wywozu śmieci z ogrodu i uświadomić wszystkim możliwość oszczędzania kosztów wywozu odpadów.
Pojemniki na szkło i plastik wywożone są z ogrodu nieodpłatnie natomiast niejednokrotnie stwierdza się w pojemniku na odpady niesegregowane butelki szklane i plastikowe.
Brak segregowania odpadów podraża nasze koszty a tym samym konieczność podwyżki opłaty na rzecz ogrodu.
Należy w tym miejscu podziękować użytkownikom działek, którzy dostosowali się do naszych próśb i prowadzą sukcesywnie selekcję odpadów segregując je.
Natomiast tych wszystkich, którzy wyrzucają śmieci jak leci i nie potrafią przyjąć do wiadomości i stosowania się do obowiązujących przepisów ustawy śmieciowej ostrzec, iż od 1 lipca żarty się skończą i będziemy słono płacić za odpady niesegregowane. Stwierdzenie przypadków wyrzucania do pojemników na odpady niesegregowane odpadów zielonych, butelek szklanych, butelek plastikowych, papieru, odpadów metalowych będzie powodowało obciążenie takiej osoby dodatkowymi kosztami a w przypadku braku możliwości stwierdzenia koszty poniesiemy wszyscy.
Z posiadanych informacji i podjętych Uchwał Rady Miasta wynika, iż koszty niesegregowanych odpadów będą znacznie droższe przypomnę tylko obowiązujące ceny w mieście Katowice - odpady segregowane 14,00 zł a niesegregowane 20,00 zł
od osoby.
Co dotyczy ogrodów w Uchwale nr XXX/685/12 Rady Miasta ustanowiono zapis " Dla ogrodów działkowych - nie mniej niż 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem." W powyższej uchwale nie określono czy podane wartości dotyczą tygodnia, miesiąca czy całego roku?
Na podstawie informacji przedstawicieli miasta dotyczących nowej ustawy śmieciowej otrzymaliśmy informacje, iż ogrody działkowe w mieście Katowice nie muszą korzystać z wybranej w drodze przetargu przez miasto firmy, która będzie odbierać odpady. Reasumując mamy możliwość wyboru firmy, która będzie odbierać odpady z naszego ogrodu.
Informacji na temat cen wywozu odpadów po 1 lipca żadna firma nie udziela.

III. W zakresie działalności szkoleniowej.

W naradach i szkoleniach organizowanych przez Delegaturę Rejonową Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. w Katowicach uczestniczyli:

 • Prezes Zarządu, V- ce Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Przewodniczący Komisji Rozjemczej ogrodu, Skarbnik ogrodu, Sekretarz, nowi działkowcy.


IV. W zakresie innej działalności.

W miesiącu wrześniu zorganizowano Dzień Działkowca 2012.
W miesiącu październiku zorganizowano Dzień Seniora Działkowca

V. Działalność finansowa ogrodu jest do wglądu działkowcom.

VI. Wnioski końcowe.

Dzisiejsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD przyjmie do realizacji:

 • Plan Pracy Remontów i Inwestycji na 2013 r.
 • Preliminarz finansowy na 2013 rok.
 • Plan finansowy na 2013 r oraz stosowne uchwały, które obowiązywać będą wszystkich działkowców.


Zarząd proponuje Walnemu Zebraniu Członków następujące opłaty za użytkowanie działkę w 2013 r.

 • Opłatę na rzecz ogrodu zgodnie z § 148 pkt 3 Regulaminu ROD w wysokości 18 gr. od 1m2 powierzchni działki plus opłata stała 40, 00 zł od działki przez Członka Związku.
 • Prace użyteczne na rzecz ogrodu wykonywane przez każdego działkowca ustalić w ilości 8 godzin roboczych od działki lub zamiennie ekwiwalent w wysokości 7, 00 zł za jedną godzinę pracy w przypadku nie wykonania tych prac przez działkowca, jest to kwota 56, 00 zł od działki.


Inne opłaty zgodnie z planem finansowym i preliminarzem na 2013 rok.

 • Opłata energetyczna w kwocie 7,80 zł.


Zarząd informuje działkowców:

 • składka członkowska na podstawie Uchwały nr 4/VII/2012 Krajowej Rady PZD z dnia 29.11.2012 r w sprawie opłaty członkowskiej w PZD. na 2013 r. wynosi 19 gr. od 1 m? powierzchni działki.
 • Wpisowe od nowych członków PZD w 2013 roku na podstawie Uchwały nr 6 /II/2012 z dnia 24. 02. 2012 r. Krajowej Rady PZD w sprawie zmiany Uchwały nr 6 /V/2008 Krajowej Rady PZD. z dnia 26 XI 2008 r. w sprawie wpisowego w PZD. oraz Uchwały nr 174 /2012 OZ. Śl. PZD. z dnia 12. 03. 2012 r. wynosi 300, 00 zł.
 • Opłata inwestycyjna dla nowych członków PZD w ROD im Staszica na podstawie Uchwały nr 42 /2011 z dnia 24. 11. 2011 Zarządu ROD im Staszica wynosi 1.200,00 zł


Zarząd ROD im Staszica składa podziękowanie działkowcom za terminowe i 100 % uregulowanie należności finansowych wobec ogrodu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pracy na rzecz ogrodu pomogli w pracach związanych z ukończeniem prac wokół świetlicy, co umożliwiło rozliczenie z OZ Śl. PZD środków finansowych uzyskanych na ocieplenie świetlicy i wykonanie elewacji, ułożenie kostki brukowej w alejce Mieczyków, oraz ułożenie kostki brukowej pomiędzy bramkami wejściowymi do ogrodu od strony szybu Roździeński, pomoc przy uporządkowaniem terenu do wymiany ogrodzenia zewnętrznego ogrodu.

Dziękujemy za współpracę komisjom problemowym oraz wszystkim, którzy służyli pomocą w realizacji zadań, jakie zostały nałożone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków ROD w dniu 16. 04. 2012 roku.


W imieniu Zarządu ROD
Prezes J. ŁęczyckiKatowice, 20 kwietnia 2013 roku.


Relacja z Walnego Zebrania oraz skróty od admina strony
Zdjęcia: Zygmunt Balcerzak

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach obradującego w dniu 20 kwietnia 2013 rokuUchwała nr 1

Zatwierdzająca Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2012 rok


Uchwała nr 2

Zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Ogrodu za 2012 rok


Uchwała nr 3

Zatwierdzająca Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2012 rok

Uchwała nr 4

Zatwierdzająca Sprawozdanie Komisji Rozjemczej Ogrodu za 2012 rok

Uchwała nr 5

Zatwierdzająca Plan Pracy i Inwestycji na 2013 rok

Uchwała nr 6

Zatwierdzająca Preliminarz Finansowy Ogrodu na 2013 rok.

Uchwała nr 7

Opłata na rzecz ogrodu 0,18 zł. od 1 m2 powierzchni działki plus opłata stała w kwocie 40,00 zł. od działki.

Uchwała nr 8

Dotycząca wysokości opłaty energetycznej na 2013 r w kwocie 7,80 zł od działki.

Uchwała nr 9

Dotycząca opłaty za wodę w 2013 r dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.

Uchwała nr 10

Dotycząca ilości godzin pracy na rzecz ogrodu tj. 8 godzin pracy lub zamiennie ekwiwalentu w kwocie 7,00 zł za 1 godzinę pracy.

Uchwała nr 11

Przeksięgowanie wynikającej z bilansu nadwyżki finansowej ogrodu w kwocie 689,66 zł za 2012 r na fundusz rozwoju ogrodu.


Uchwała nr 12

Dotycząca limitu kilometrów dla członka zarządu lub członka Komisji Statutowych korzystających z prywatnego pojazdu załatwiającego sprawy dotyczące ogrodu.Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Andrzej Szczypa


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego