Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Uchwała KR PZD

UCHWAŁA Nr 5/II/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych


Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 7 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§1

Wprowadzić do realizacji przez wszystkie jednostki Polskiego Związku Działkowców Program modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§2

1. Krajowa Rada zobowiązuje wszystkie okręgowe zarządy do przeprowadzenia powszechnego przeglądu zagospodarowania działek w ROD w bieżącym roku.
2. Przeglądy winny być przeprowadzone przez instruktorów etatowych i instruktorów SSI z udziałem członków zarządu ROD.
3. Program modernizacji działek, którego realizacja rozpocznie się w 2012 r., należy uznać za proces ciągły realizowany w kolejnych latach.

§3

Krajowa Rada dokona corocznie oceny wdrożenia programu i osiągniętych rezultatów, a w sprawach tego wymagających dokona odpowiedniej modyfikacji Programu.

§4

1. Okręgowe zarządy winny opracować, na podstawie przyjętego przez KR PZD Programu, własne programy modernizacji działek.
2. Założenia do okręgowego programu powinno przyjąć prezydium OZ, natomiast program należy wprowadzić uchwałą plenarnego posiedzenia okręgowego zarządu PZD.

§5


Program uchwalony przez okręgowy zarząd winien zawierać:
1) metody przeniesienia programu na grunt rodzinnego ogrodu działkowego przez zarząd ROD,
2) zadania dla służb ogrodniczych - etatowej i społecznej,
3) terminarz działań,
4) zasadny monitorowania sposobu wdrażania Programu,
5) sposób przeprowadzenia powszechnego przeglądu zagospodarowania działek.

§6

Metody i środki wdrożenia Programu
1) Pilnym i widocznym zadaniem w każdym ROD jest poprawne cięcie prześwietlające drzew krzewów owocowych i ozdobnych, dlatego też OZ przygotują program pokazów cięcia i przeprowadzą pokazy w ogrodach.
2) Do popularyzacji Programu należy wykorzystać SSI, ośrodki szkolenia, organizowane przez OZ narady prezesów ROD, szkolenia działkowców i kandydatów.
3) Szczególną okazją popularyzacji programu są walne zebrana w ROD i należy je wykorzystać do przedstawienia tego tematu przez instruktorów etatowych OZ, instruktorów SSI, działaczy OZ znających od strony merytorycznej tę tematykę.
4) Tematykę modernizacji działek należy natychmiast wprowadzić do programów szkolenia:
a) kandydatów na działkowców,
b) działkowców,
c) instruktorów SSI.
5) Do szkolenia kandydatów na działkowców i działkowców należy wykorzystać dostępną literaturę Wydawnictwa "działkowiec", a zwłaszcza "Album projektów zagospodarowania działek w ROD" i "Vademecum działkowca", a także pozycje wydawane przez Krajową Radę mające znaczenie w modernizacji działek.
6) Redakcja miesięcznika "działkowiec" od numeru marcowego podejmie temat popularyzacji modernizacji działek i we wszystkich numerach w b.r. będzie zamieszczała artykuły merytoryczne na temat Programu, należy zatem informować na szkoleniach kandydatów na działkowców, aby korzystali z tej wiedzy, gdyż otrzymają bezpłatnie 12 kolejnych numerów miesięcznika po przyjęciu w poczet PZD i przydzieleniu działki. Należy także informować działkowców o możliwości korzystania z miesięcznika dostarczanego przez KR PZD do zarządów ROD.
7) Temat modernizacji działek będzie omawiany w Biuletynach informacyjnych (program, uchwały, publikacje merytoryczne osiągnięcia OZ i ROD) i będzie to służyć przede wszystkim organom i służbom Związku jako pomoc przy wdrażaniu Programu.
8) Krajowa Rada będzie promować Program w Informatorze Działkowca oraz na stronie internetowej KR PZD.
9) Okręgowe zarządy oraz zarządy ROD wykorzystają do promocji Programu własne strony internetowe. Pomocy w tej sprawie winny udzielić odpowiednio KR i OZ, w tym służby ogrodnicze.

§7

Do realizacji zadań związanych z programem modernizacji jednostki Związku: KR, OZ i ZROD powinny wykorzystać środki z Funduszu Oświatowego.

§8

Krajowa Rada stwierdza, że powszechną modernizację działek w ROD, obok Otwartego i Długofalowego Programu Modernizacji ROD, należy pilnie i sprawnie realizować postrzegając ją jako zmianę wizerunku ROD w społeczeństwie, aby ROD, w tym działki, stały się estetycznymi, dobrze zagospodarowanymi terenami zieleni w miastach i tak były postrzegane przez społeczeństwo, władze, media i samych działkowców.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
Eugeniusz KONDRACKIWarszawa, dnia 24 lutego 2012 r.Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego