Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Sprawozdanie Zarządu ROD im. Staszica


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

im. STASZICA ZA OKRES OD 01. 01. 2010 DO 31. 12. 2010 ROKU.
I

W zakresie działalności organizacyjnej.

1. Zarząd Ogrodu w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie osobowym:

 • Prezes Zarządu ........... Józef Łęczycki
 • V-ce Prezes Zarządu ... Andrzej Szczypa
 • V-ce Prezes Zarządu ... Józef Mąka do dnia 17. 04. 2010 roku
 • Skarbnik .................... Janina Wiosna
 • Sekretarz .................. Maria Pilch
 • Członek Zarządu ........ Zygmunt Balcerzak
 • Członek Zarządu ........ Hubert Grządziel
 • Członek Zarządu ........ Zygmunt Łach
 • Członek Zarządu ........ Stanisław Stefaniszek do dnia 17. 04. 2010 roku


Funkcje Gospodarza Ogrodu pełnił Członek Zarządu kol. Stanisław Stefaniszek do dnia 17.04.2010 r. Po tym terminie w ogrodzie brak jest osoby, która zgodziła by się pełnić tą funkcję. Na dzisiejszym zebraniu planujemy powołać z grona członków ROD osobę, która zgodzi się na pełnienie tej ważnej dla ogrodu funkcji.

Funkcje Gospodarza Świetlicy pełni Członek Zarządu kol. Hubert Grządziel.

2. W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Plenarnych Zarządu, z których sporządzono protokoły. Zostało podjętych 38 Uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania ogrodu.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli:

 • Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ogrodu.
 • Przewodniczący Komisji Rozjemczej.
 • Księgowa Ogrodu.
 • Inne zaproszone osoby.


3. Tematy poruszane na posiedzeniach Zarządu to:
Sprawy gospodarcze, organizacyjne, bezpieczeństwa w ogrodzie, sprawy bieżące dotyczące prowadzonych remontów i inwestycji.

4. W okresie sprawozdawczym czterech użytkowników działek zrezygnowało z Członkostwa w PZD wskazując następcę.
Są to działki nr 114, 94, 27 i 59


W zakresie działalności gospodarczej wykonano następujące prace remontowe, modernizacyjne, inwestycyjne z środków ogrodu jak i dotacji z OZ. Śl. PZD.

1. Modernizacja dróg i chodników w ogrodzie.

 • ułożono z kostki Pol - Bruk łącznie 97 m kw. chodników w alejkach Tulipanów i Mieczyków.
 • w alejce Mieczyków dodatkowo wykonano i ułożono 60 m koryt ściekowych.

Łączny koszty powyższego zadania w 2010 r. wyniosły 7.043,80 zł.

2. Wymieniono 60 m kabla energetycznego w alejce Zawilców pomiędzy rozdzielnią główną a złączem pomiarowym nr 14

 • wykonano oświetlenie w alejce Tulipanów od świetlicy do bramy głównej
 • przełączono sieć energetyczną w ogrodzie i świetlicy uwzględniając równomierne obciążenie na wszystkie trzy fazy zasilające ogród.

Koszty wykonanych prac wg kosztorysu powykonawczego wyniosły 9.438,00 zł.

3. Wyposażono świetlicę w niezbędne urządzenia, i artykuły gospodarstwa domowego, które w znacznym stopniu podwyższyły walory estetyczne i użytkowe świetlicy.
Łączny koszt. 1.743,64 zł.

4. Prowadzono na bieżąco okresowe przeglądy stanu technicznego użytkowanych obiektów i użytkowanego sprzętu, urządzeń nawadniających i elektrycznych stanowiących własność ogrodu.


5. Na bieżąco prowadzono dokumentacje ogrodu, kartoteki użytkowników działek i ogrodu tj. kartoteki "A", "B" oraz obowiązującą dokumentacje księgową i rozliczeniową ogrodu.


6. Zgłoszono w OZ. Śl. PZD ogród do konkursu " Wzorowy Ogród 2010 roku", oraz działkę nr 104 " Wzorowa Działka 2010 roku".

W konkursie ogród zajął w 11 miejsce, natomiast użytkownicy działki nr 104 jako laureaci konkursu wyróżnieni zostali Dyplomem i nagrodą rzeczowa, którą odebrali z rąk Prezesa OZ. Śl. PZD w Siemianowicach Śl. na uroczystych obchodach Okręgowych Dni Działkowca 2010 r.

7. Opracowano Plan Pracy, Remontów, Inwestycji oraz modernizacji obiektów w ogrodzie na 2011 r.


W zakresie działalności szkoleniowej.

1. W naradach i szkoleniach organizowanych przez Delegaturę Rejonową Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD. w Katowicach uczestniczyli:
Prezes Zarządu, V- ce Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Rozjemczej ogrodu, Skarbnik ogrodu, Sekretarz, nowi działkowcy.

W zakresie innej działalności.

1. W miesiącu marcu zorganizowano przy kawie i ciastku spotkanie Zarządu z Paniami z okazji Dnia Kobiet.
W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby. Koszty tego spotkania wyniosły 259,84 zł.

2. W miesiącu październiku zorganizowano Dzień Seniora Działkowca.
W spotkaniu uczestniczyło 38 osób całkowity koszt 796,16 zł.


W zakresie działalności finansowej.

Majątek trwały ogrodu 187.673,33 zł.
Rzeczowy majątek trwały wg dokumentów OT wynosi 172.197,25 zł.
Środki trwałe w budowie 15476,08 zł
Fundusz rozwoju ROD 20.805,11 zł.
Majątek obrotowy ogrodu 8.712,05 zł

1. Łącznie dochody z działalności statutowej wyniosły 13.018,54 zł.
W tym:

 • składki członkowskiej bieżącej 3.094,00 zł.
 • składka członkowska zaległa 226,27 zł.
 • opłaty na rzecz ROD ustalone przez Walne Zebranie 9.698,27 zł.


2. Statutowe koszty działania ogrodu wynoszą 14.526,25 zł.
W tym:

 • zużycie materiałów 4.386,21 zł.
 • usługi obce 4.185,17 zł.
 • wynagrodzenia 3.054,00 zł.
 • podróże służbowe 1.433,87 zł.
 • ubezpieczenie świetlicy 384,00 zł.
 • świadczenia zgodne z Uchwałą 143/07 Prezydium Krajowej Rady PZD 1.083,00 zł.

Niedobór na działalności statutowej wynosi 1.507,71 zł.

3. Pozostałe wpływy wynikające z:

 • wynajmu świetlicy (sprzedaż produktów i usług) 1.788,68 zł.
 • przychody finansowe (odsetki) 192,36 zł.

Przychody ogrodu ogółem wyniosły 14.999,58 zł.

4. Wynik finansowy ogrodu netto za okres sprawozdawczy wynosi + 473,33 zł.

Proponuje się Członkom Walnego Zebrania Sprawozdawczego podjęcie uchwały aby nadwyżkę finansową za 2010 r w kwocie 473,33 zł przeksięgować na fundusz rozwoju ROD im Staszica celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ogrodzie.

Na dzień 31. 12. 2010 roku zgromadzone środki finansowe ogrodu przedstawiają się następująco:

 • na rachunku bankowym 3.553,71 zł.
 • w kasie ogrodu 13,55 zł.
 • lokata terminowa 5.110,90 zł.
 • odsetki z lokaty 33,89 zł.

RAZEM 8.712,05 zł.

5. Fundusz rozwoju ogrodu

 • dotacje z jednostek nadrzędnych 6.500,00 zł.
 • ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ogrodu. 3.720,00 zł.
 • opłata inwestycyjne od nowych działkowców 3.200,00 zł.
 • przeksięgowany zysk ogrodu za 2009 r 219,87 zł.


6. Zużyta energia elektryczna i woda w świetlicy na potrzeby ogrodu nie obciąża konta użytkowników działek i księgowana jest w kosztach ogrodu.

7. Za zużytą energie elektryczną i wodę w czasie wynajmowania świetlicy pobiera się opłatę od osoby najmującej wg obowiązującej ceny urzędowej w dniu korzystania z świetlicy na podstawie wskazań liczników energii elektrycznej i wodomierza.


8. Zarząd w przypadku nadpłaty dokonanej przez działkowców za wodę i prąd w 2010 r proponuje zaliczyć nadpłaty na poczet opłat w 2011 roku.


Szczegółowe rozliczenie wody i energii elektrycznej znajduje się w dokumentach ogrodu.


Korzystając z możliwości przedstawienia wyliczeń z dochodów wynajmu świetlicy gorąco zachęcamy wszystkich tu obecnych do polecania i reklamy naszej świetlicy.
Uważamy, że ceny wynajmu świetlicy są atrakcyjne w porównaniu z cenami, jakie oferują inni wynajmujący. Zachęcamy użytkowników działek do korzystania z wynajmu świetlicy na swoje potrzeby.
Świetlica wyposażona jest w serwis obiadowy, serwis kawowy na 40 osób oraz inny asortyment uzupełniający i nieodzowny na organizacje przyjęcia.
Świetlica ma swoje potrzeby, które mogą być realizowane tylko i wyłącznie z środków finansowych stanowiących przychód z wynajmu.
Jesteśmy przekonani, iż wyposażenie świetlicy nie może być finansowane przez użytkowników działek, świetlica musi się utrzymać sama i ma przynosić korzyści dla działkowców.

Wnioski końcowe.

1. Dzisiejsze Walne Zebranie Sprawozdawczo Członków ROD przyjmie do realizacji:

 • Plan Pracy Remontów i Inwestycji na 2011 r.
 • Preliminarz finansowy na 2011 rok.
 • Plan finansowy na 2011 r oraz stosowne uchwały, które obowiązywać będą wszystkich działkowców.


2. Zarząd proponuje Walnemu Zebraniu Członków następujące opłaty za użytkowaną działkę w 2011 r.

 • prace użyteczne na rzecz ogrodu wykonywane przez każdego działkowca ustalić w ilości 8 godzin roboczych od działki lub zamiennie ekwiwalent w wysokości 7, 00 zł za jedną godzinę pracy w przypadku nie wykonania tych prac przez działkowca, jest to kwota 56, 00 zł od działki.
 • opłatę na rzecz ogrodu zgodnie z § 148 punkt 3 Regulaminu ROD w wysokości 18 gr. od 1m kw. powierzchni działki plus opłata stała 40, 00 zł od działki przez Członka Związku.
 • opłatę na prowadzone inwestycje w ogrodzie na podstawie planu pracy remontów i inwestycji w kwocie 10, 00 zł. od działki.
 • ekwiwalent za prace przy prowadzonej inwestycji w ogrodzie w kwocie 7,00 zł od działki.


3. Inne opłaty zgodnie z planem finansowym i preliminarzem na 2011 rok.

 • opłata energetyczna w kwocie 7,82 zł.


4. Zarząd informuje działkowców:

 • składka członkowska na podstawie Uchwały nr 2 / XIX / 2010 Krajowej Rady PZD z dnia 02.12.2010 r wynosi 18gr. od 1 m kw. powierzchni działki.
 • wpisowe od nowych członków PZD w 2011 roku na podstawie Uchwały nr 6 /V /2008 z dnia 26. 11. 2008 r. Krajowej Rady PZD, oraz Uchwały nr 2 / V/ 2008 OZ. Śl. PZD. z dnia 18. 12. 2008 r. wynosi 200, 00 zł.
 • opłata inwestycyjna dla nowych członków PZD w ROD im Staszica na podstawie Uchwały nr 34 /2010 z dnia 08. 11. 2010 r Zarządu ROD im Staszica od 01. 01. 2011 r wynosi 1000,00 zł.


Zarząd ROD im. Staszica składa podziękowanie działkowcom za terminowe i 100 % uregulowanie należności finansowych wobec ogrodu.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pracy na rzecz ogrodu pomogli w pracach związanych z wymianą kabla energetycznego w alejce Zawilców oraz z ułożeniem chodników w alejkach Tulipanów i Mieczyków.


Dziękujemy za współpracę komisjom problemowym oraz wszystkim, którzy służyli pomocą w realizacji zadań, jakie zostały nałożone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków ROD w dniu 17. 04. 2010 roku.W imieniu Zarządu ROD im. Staszica
Prezes Józef Łęczycki
Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego