Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Protokół Walnego Zebrania


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD
im. Staszica w Katowicach odbytego w dniu 16.04.2011 r.

Zebranie z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisem § 28 ust. 2 Regulaminu ROD.


Prezes Zarządu zaproponował, aby czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD w drugim terminie wykorzystać na rozmowę i zadanie pytań dotyczących ogrodu i planów rozwoju ogrodu.
Prezes Zarządu przedstawił aktualną sytuację dotyczącą zaskarżonej do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z 08.07.2008 r. Wyjaśnił obecnym zagrożenie, jakie wyniknie w przypadku uznania przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności Ustawy z Konstytucją RP.

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie

1


Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD im. Stszica Józef Łęczycki. Przywitał serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD
Zaproponował zebranym powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie działkowców.

2

Prezes Zarządu w imieniu Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego powołać kol. Andrzeja Szczypę. W związku z brakiem innych propozycji z sali, zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im Staszica.
Dalej Zebranie poprowadził kol. Andrzej Szczypa
Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za wybór i okazane zaufanie.
Prezes Zarządu zaproponował na sekretarza zebrania kol. Marię Pilch. Zebrani bez uwag zatwierdzili proponowaną kandydaturę na Sekretarza Zebrania.
Do Prezydium, Przewodniczący Zebrania zaproponował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusza Czarkowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rozjemczej kol. Romana Bulę. Zebrani bez uwag zatwierdzili proponowane kandydatury.

3

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany Porządek Zebrania, który jest dołączony do protokołu.
W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie bez uwag zatwierdzili proponowany Porządek Zebrania.

4

Odczytano Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który bez uwag jednogłośnie zatwierdzono.

5

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby składy komisji liczyły po 3 osoby. Zebrani zatwierdzili jednogłośnie proponowane składy ilościowe komisji.
Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury:

 • Balcerzak Zygmunt.
 • Teresa Pytlowany
 • Stanisław Ból

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład proponowanej komisji.
W dalszej części zebrania zgłoszono kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydatury podane z sali to:

 • Janina Wiosna.
 • Róża Niedźwiedziska
 • Roman Małecki

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu zebrani zatwierdzili jednogłośnie powyższy skład komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania.

6

Sprawozdanie Zarządu ROD merytoryczne i finansowe z działalności za okres od 01. 01. 2010 r.
do 31. 12. 2010 roku przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.

Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu za 2010 r stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.

7

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2010 rok. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Czarkowski.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.

8

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za 2010 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rozjemczej Bula Roman.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.

9

Projekt Planu Pracy na 2011 r. przedstawił Prezes Zarządu kol. Józef Łęczycki.
Plan Pracy na 2011 r stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.

Preliminarz Finansowy ogrodu na 2011 rok przedstawiła kol Janina Wiosna.
Preliminarz stanowi załącznik do protokołu.

10

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Balcerzak Zygmunt odczytał Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Powyższy Protokół stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.

11

W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisje Rewizyjną i Rozjemcza ROD nie było pytań.

12

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol. Janina Wiosna przedstawiła zebranym Projekty Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego w sprawach:

Zatwierdzenie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Zarządu za 2010 rok.

Zebrani Uchwałą nr 1 / 2011 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2010 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD im Staszica podjęło Uchwałę nr 2 / 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2010 rok Sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie.

13

Walne Zebranie ROD im Staszica Uchwałą nr 3 / 2011 jednogłośnie Zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2010 rok

14

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło Uchwałą nr 4 / 2011 i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej ROD za 2010 rok.

15

Ad.15.Kol. Janina Wiosna sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty Uchwał do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

 • W sprawie wysokości i terminu opłaty na Rzecz Ogrodu w 2011 roku.

Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 5 / 2011 w sprawie wysokości i terminu opłaty na rzecz ogrodu
w 2011 roku.

 • W sprawie wysokości i terminu opłaty energetycznej na 2011 rok.

Walne zebranie Uchwałą nr 6 /2011 zatwierdziło jednogłośnie projekt wysokość i termin opłaty energetycznej na 2011 r.

 • W sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez Członka Związku i ekwiwalentu za niewykonanie tych prac oraz terminu opłaty. w 2011 roku.

Walne Zebranie - Uchwałą nr 7 / 2011. zatwierdziło jednogłośnie projekt uchwały w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za niewykonanie tych prac wraz z terminem wnoszenia opłaty.

 • W sprawie realizacji zadania remontowego.

Walne Zebranie podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 8 / 2011 w sprawie realizacji zadania remontowego. w 2011 roku

 • W sprawie Planu Pracy na 2011 rok.

Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 9 / 2011 w sprawie Planu Pracy w 2011 r.

 • W sprawie Preliminarza Finansowego na 2011 rok.

Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 10 / 2011 w sprawie Preliminarza Finansowego na 2011 r.

 • Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol Janina Wiosna przedstawiła Wniosek Zarządu o przeksięgowanie nadwyżki Finansowej za 2010 rok w kwocie 473,33 zł. Wynikającej z Rachunku Wyniku ROD na Fundusz Rozwoju Ogrodu.

Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 11 / 2011 Walnego Zebrania o przeksięgowaniu
kwoty 473,33 zł na Fundusz Rozwoju Ogrodu.

 • W sprawie opłaty za wodę w 2011 roku.

Walne Zebranie Uchwałą nr 12 / 2011 zatwierdziło jednogłośnie projekt uchwał w sprawie opłaty za wodę w 2011 r.

 • W sprawie używania samochodu prywatnego przez Członków Zarządu celem załatwienia spraw związanych z ogrodem.

Walne Zebranie Uchwałą nr 13 / 2011 jednogłośnie zatwierdziło projekt uchwały dotyczący użycia prywatnego samochodu celem
załatwiania spraw związanych z ogrodem.

16

W sprawach różnych Kol. Łęczycki Józef poruszył sprawy, które są ważnymi dla estetyki ogrodu i innych dotyczących ogrodu.

 • Utrzymanie porządku na działkach na podstawie § 132 Regulaminu ROD.
 • Utrzymanie porządku na alejkach § 132 punkt 1 do 3 Regulaminu ROD.
 • Każdy użytkownik działki zobowiązany jest posiadać na działce kompostownik § 105 punkt 1,2,3.
 • Utrzymanie porządku wokół kontenera na śmieci jak również w kontenerze.
 • Bezwzględnego zakazu wyrzucania gruzu, papy, drewna, trawy i części roślin do kontenera na śmieci.
 • Zwrócił uwagę, aby użytkownicy działek nie wyrzucali śmieci obok rozdzielni gazu.
 • Poinformował użytkowników działek o obowiązku kontroli i założenie plomby na wodomierzu.

Wskazał działki, które do chwili obecnej nie udostępnili działki do kontroli i założenia plomby na wodomierzu są to działki nr 22, 26, 28, 30, 36, 52, 54, 58, 68,77, 86, 99, 116.

 • Kol. Józef Łęczycki złożył propozycje powołania społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Działkowca 2011 przy wsparciu Zarządu ROD.


Zebrani wybrali Społeczny Komitet Organizacyjny obchodów Dnia Działkowca 2011.
W skład społecznego komitetu organizacyjnego wybrano:

 • Kol. Roman Małecki działka nr 29
 • Kol. Jan Kamiński działka nr 54
 • Kol. Irena Czech działka nr 27
 • Kol. Wanda Sośnierz działka nr 94


Prezes Zarządu zaprosił w imieniu organizatora Dzielnicowego Policji i Straż Miejską użytkowników działek na spotkanie organizowane w dniu 27. 04. 2011 r. o godz. 12°° w świetlicy ogrodu. Tematem spotkania "Bezpieczeństwo w ogrodzie i na osiedlu."


Poinformował o przeprowadzonych kontrolach ogrodu, jakie odbyły się w roku 2011 na zlecenie Urzędu Miasta celem zidentyfikowania ponadnormatywnych altan w ogrodzie. Firma wykonująca kontrolę stwierdziła w 11 przypadkach altany ponadnormatywne.


Kol. Szczygieł Justyna użytkownik działki nr 101 poruszyła sprawę próby podpalenia altany na jej działce. Na zadane pytanie przez Prezesa Zarządu czy zdarzenie było zgłoszone na Policji - odpowiedz brzmiała" nie". Prezes Zarządu poinformował, iż w roku 2010 i do dnia Walnego Zebrania w 2011 r policja ma zgłoszone tylko dwa włamania do działek z kradzieżą mienia i dewastacji na działkach.

Oświadczenie Policji w tej sprawie brzmi "Jeden z najbezpieczniejszych ogrodów w Katowicach" wg prowadzonej statystyki.


Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol. Janina Wiosna odczytała proponowany tekst Stanowiska Walnego Zebrania w sprawie obrony Związku i Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.
Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowany tekst Stanowiska Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Staszica w Katowicach.

17

Przewodniczący Zebrania kol Andrzej Szczypa z uwagi na wyczerpanie porządku Zebrania zaproponował zebranym zakończenie zebrania.

W związku z brakiem sprzeciwu zebranie uległo rozwiązaniu.

Przewodniczący Zebrania kol. Szczypa Andrzej podziękował zebranym działkowcom za udział w zebraniu, komisjom roboczym zebrania, protokolantom i organizatorom.

Sekretarz Walnego Zebrania
Maria Pilch

Przewodniczący Walnego Zebrania
Andrzej SzczypaStrona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego