Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2012 rok

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im Staszica w Katowicach odbytego w dniu 21. 04.2 012 roku

Zebranie z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisem § 28 ust. 2 Regulaminu ROD.


Prezes Zarządu zaproponował, aby czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD w drugim terminie wykorzystać na rozmowę i zadanie pytań dotyczących ogrodu i planów rozwoju ogrodu.
Prezes Zarządu przedstawił aktualną sytuację dotyczącą zaskarżonej do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z 08. 07. 2005 r. Wyjaśnił obecnym zagrożenie, jakie wyniknie w przypadku uznania przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności Ustawy z Konstytucją RP.
Przedstawił propozycje listu, który po zatwierdzeniu przez Członków ROD uczestniczących w zebraniu zostanie przesłany za pośrednictwem KR PZD do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie


1

Zebranie otworzył w imieniu Zarządu Prezes Zarządu Józef Łęczycki.
Przywitał serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im Staszica a w szczególności nowych członków PZD.
Zaproponował zebranym powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie działkowców tj. Danutę Kozak i Michała Bibik.


2

Prezes Zarządu w imieniu Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego powołać kol. Andrzeja Szczypę. W związku z brakiem innych propozycji z sali zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na
Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im Staszica.


Prezes Zarządu zaproponował na sekretarza zebrania kol. Marie Pilch. Zebrani bez uwag zatwierdzili proponowaną kandydaturę na Sekretarza Zebrania.


Dalej Zebranie poprowadził kol. Andrzej Szczypa


Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za wybór i okazane zaufanie.

Do Prezydium Zebrania Przewodniczący Zebrania zaproponował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusza Czarkowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rozjemczej kol. Romana Bulę. Zebrani bez uwag zatwierdzili proponowane kandydatury.


3

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany Porządek Zebrania, który jest dołączony do protokołu.
W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie bez uwag zatwierdzili proponowany Porządek Zebrania.


4

Odczytano Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który bez uwag jednogłośnie zatwierdzono.


5

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby składy komisji liczyły po 3 osoby. Zebrani zatwierdzili jednogłośnie proponowane składy ilościowe komisji.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury:

 • Balcerzak Zygmunt.
 • Róża Niedźwiedziska
 • Grzegorczyk Gabriela

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład proponowanej komisji.

W dalszej części zebrania zgłoszono kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydatury podane z sali to:

 • Janina Wiosna.
 • Stanisław Ból
 • Krystyna Uchnast

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu zebrani zatwierdzili jednogłośnie powyższy skład komisji Uchwał i Wniosków Walnego.


6

Sprawozdanie Zarządu ROD merytoryczne i finansowe z działalności za okres od 01. 01. 2011 r. do 31. 12. 2011 roku przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.
Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu za 2011 r stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.


7

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2011 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Czarkowski.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu Zebrania.


8

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za 2011 r przedstawił Przewodniczący Komisji Rozjemczej Roman Bula.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.


9

Projekt Planu Pracy na 2012 r. przedstawił Prezes Zarządu kol. Józef Łęczycki.
Plan Pracy na 2012 r stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.


Preliminarz Finansowy ogrodu na 2012 rok przedstawiła kol Janina Wiosna. Preliminarz stanowi załącznik do protokołu.


10

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Balcerzak Zygmunt odczytał Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


11

W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisję Rewizyjną i Rozjemczą ROD nie było uwag i pytań.


12

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol. Janina Wiosna przedstawiła zebranym Projekty Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego w sprawach:

Zatwierdzenie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Zarządu za 2011 rok.

Zebrani Uchwałą nr 1 / 2012 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2011 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD im Staszica podjęło Uchwałę nr 2 / 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2011 rok. Sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie.


13

Walne Zebranie ROD im Staszica Uchwałą nr 3 / 2012 jednogłośnie zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
za 2011 rok


14

Walne Zebranie jednogłośnie podjęło Uchwałą nr 4 / 2012 i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej ROD za 2011 rok.


15

Kol. Janina Wiosna sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty Uchwał do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

 • W sprawie Planu Pracy na 2012 rok. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę nr 5 / 2012 w sprawie przyjęcia proponowanego Planu Pracy w 2012 r.


 • W sprawie Preliminarza Finansowego na 2012 rok. Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 6 / 2012 w sprawie Preliminarza Finansowego na 2012 r.


 • W sprawie wysokości i terminu opłaty na Rzecz Ogrodu w 2012 roku. Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 7 / 2012 w sprawie wysokości i terminu opłaty na rzecz ogrodu w 2012 roku.


 • W sprawie wysokości i terminu opłaty energetycznej na 2012 rok. Walne zebranie Uchwałą nr 8 /2012 zatwierdziło jednogłośnie projekt i termin opłaty energetycznej na 2012 r.


 • W sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez Członka Związku i ekwiwalentu za niewykonanie tych prac oraz terminu opłaty w 2012 roku. Walne Zebranie - Uchwałą nr 9 / 2012. zatwierdziło jednogłośnie projekt uchwały w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za niewykonanie tych prac wraz z terminem wnoszenia opłaty.


 • W sprawie realizacji zadania remontowego. Po odczytaniu przez Prezesa Zarządu Wniosku Zarządu dotyczącego planowanego remontu ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Walne Zebranie podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 10 / 2012 w sprawie realizacji zadania remontowego. w 2012 roku.


Innych dotyczących działalności ogrodu.

 • Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol Janina Wiosna przedstawiła Wniosek Zarządu o przeksięgowanie nadwyżki finansowej za 2011 rok w kwocie 811,74 zł. wynikającej z Rachunku Wyniku ROD na Fundusz Rozwoju Ogrodu. Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 11 / 2012 Walnego Zebrania o przeksięgowaniu kwoty 811,74zł na Fundusz Rozwoju Ogrodu.


 • W sprawie opłaty za wodę w 2012 roku. Walne Zebranie Uchwałą nr 12 / 2012 zatwierdziło jednogłośnie projekt uchwał w sprawie opłaty za wodę w 2012 r. dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub użytkowników, którzy nie udostępnią wodomierza do kontroli Komisji Wodnej.
 • W sprawie używania samochodu prywatnego przez Członków Zarządu i Komisji Statutowych Ogrodu celem załatwienia spraw związanych z ogrodem. Walne Zebranie Uchwałą nr 13 / 2012 jednogłośnie zatwierdziło projekt uchwały dotyczący użycia prywatnego samochodu celem załatwiania spraw związanych z ogrodem.


 • Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol. Janina Wiosna odczytała proponowany tekst listu do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08 lipiec 2005 r. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowany tekst listu podejmując jednogłośnie Uchwałę nr 14/2012 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Staszica w Katowicach o wysłaniu za pośrednictwem KR. PZD. do Pana Prezydenta RP odczytanego listu.


Kol. Stanisław Ból złożył wniosek o zwiększenie kwoty na organizacje Dnia Działkowca 2012. Stwierdził, iż zaplanowana kwota w Planie Pracy jest zbyt niska. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż najpierw trzeba wybrać Komitet Organizacyjny a w następnej kolejności zastanowić się nad możliwością wygospodarowania fundusz na ten cel.

Kol. Józef Łęczycki złożył propozycje powołania społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Działkowca 2012 przy
współpracy z Zarządem Ogrodu.
Do komitetu organizacyjnego zgłosił się kol. Stanisław Ból poza nim nie zgłoszono żadnych kandydatur.
Zebrani nie wybrali komitetu organizacyjnego Dnia Działkowca 2012.


16

W sprawach różnych Kol. Łęczycki Józef poruszył sprawy, które są ważnymi dla estetyki ogrodu i innych dotyczących ogrodu.

 • Utrzymanie porządku na działkach na podstawie § 132 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


 • Utrzymanie porządku na alejkach § 132 punkt 1 do 3 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.


 • Każdy użytkownik działki zobowiązany jest posiadać na działce kompostownik § 105 punkt 1,2,3.


 • Utrzymanie porządku wokół kontenera na śmieci jak również w kontenerze.


 • Bezwzględnego zakazu wyrzucania gruzu, papy, drewna, trawy i części roślin do kontenera na śmieci, zostały podane konkretne przykłady naruszenia tego zakazu.


 • Likwidacji drutów kolczastych na ogrodzeniu działki z alejką.


 • Likwidację przerastających na alejki odnóg krzewów a w szczególności krzewów posiadających kolce takich jak róża czy berberys.


17

Przewodniczący Zebrania kol Andrzej Szczypa z uwagi na wyczerpanie porządku Zebrania zaproponował zebranym zakończenie zebrania. W związku z brakiem sprzeciwu zebranie uległo rozwiązaniu.

Przewodniczący Zebrania kol. Szczypa Andrzej podziękował zebranym działkowcom za udział w zebraniu, komisjom roboczym zebrania, protokolantom i organizatorom.


Maria Pilch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAndrzej Szczypa
Protokolant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPrzewodniczący Walnego Zebrania

Katowice, dnia 21. 04. 2012 roku


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego