Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Program modernizacji działek w ROD

PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Rok 2012 jest dla Związku rokiem modernizacji działek w ROD. Jest to niezwykle ważne i bardzo potrzebne przedsięwzięcie, polegające na unowocześnianiu i doskonaleniu zagospodarowania działek, w celu poprawy ich ogólnego wizerunku, estetyki i funkcjonalności. Program modernizacji należy uznać za proces ciągły tzn. realizowany przez Związek również w następnych latach. Konieczność uzasadniająca podjęcie takiej decyzji wynika;
- ze stanu zagospodarowania działek (poprawność, estetyka, racjonalność, względy ekologiczne i wizerunkowe, przydatność działki dla rodziny użytkownika, docenienie przez działkowca szczególnego przywileju posiadania działki nadanego przez Państwo).
- z sytuacji w jakiej od ponad 20 lat znajduje się Związek i ogrody rodzinne (prawnej, społecznej, politycznej) i rozwiązań prawnych, które mogą pojawić się w Sejmie w stosunku do ogrodów.
Celem tak szerokich działań Związku jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego.


II. ZADANIA PROGRAMOWE

Podstawą do opracowania części merytorycznej Programu modernizacji działek w ROD są materiały zbiorcze i analizy z przeprowadzonego przez Krajową Radę badania sondażowego "Jak modernizować działki" oraz z przeprowadzonych na tej podstawie badań pilotażowych w OZ PZD. Badania te przeprowadzone zostały na przełomie stycznia i lutego br. łącznie w 172 ROD, badaniem objętych zostało 750 działek.
W badaniu pilotażowym uwzględniono i poddano ocenie 9 elementów decydujących o stanie zagospodarowania działek tj. altana, ogrodzenie, drzewa i krzewy owocowe (kwatery sadownicze), część ozdobna działki (roślinność ozdobna: drzewa i krzewy oraz rabaty), estetyka na działce, funkcjonalność działki, mała architektura, ekologia na działce, porządek i ład przestrzenny na działce.
Analiza materiałów z przeprowadzonych badań pilotażowych ukazuje jak bardzo mogą być zróżnicowane działania w kierunku modernizacji działek oraz jak niezwykle ważne są to działania, w celu doprowadzenia stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego.
W badaniach tych uczestniczyły działki o różnorodnym stanie zagospodarowania, które wymagają zarówno niewielkich zabiegów pielęgnacyjnych i estetycznych oraz takie, które winny zostać poddane w zasadzie kompletnej modernizacji.

Program modernizacji działek w ROD uwzględnia
konkretne elementy występujące na działkach decydujące o stanie ich zagospodarowania oraz stosowne działania w kierunku ich modernizacji, mianowicie:

1. Altana - ocena jej stanu technicznego, funkcjonalności, estetyki, zgodności z regulaminem ROD (powierzchnia, wysokość, odległości od granic działki)

Działania w kierunku modernizacji altany:

 • odświeżanie wyblakłej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne kolorystyki altany,
 • wzbogacanie altany zadaszonym tarasem otwartym,
 • wymiana/remont nawierzchni tarasu, pokrycia dachu altany,
 • konieczność wymiany dachu pokrytego eternitem, gdyż zawiera szkodliwy dla zdrowia ludzkiego azbest,
 • konieczność zamontowywania barierki / balustrady na tarasie, zwłaszcza gdy jest to taras na podwyższeniu i korzystają z niech dzieci,
 • przemalowanie altany na bardziej stonowany odcień, który będzie współgrał z otoczeniem,
 • konieczność gruntownej modernizacji lub rozbiórki w przypadku ,gdzie stan altany został określony jako bardzo zły, nie nadający się do użytkowania,
 • konieczność dostosowania altany ponadnormatywnej do wymiarów zgodnych z regulaminem rodzinnych ogrodów działkowych,
 • konieczność przesunięcia altany, która została usytuowana zbyt blisko granic działki (czyli poniżej 3 m).


2. Ogrodzenie
- ocena jego stanu technicznego, estetyki, zgodności z regulaminem ROD (wysokość, ażurowość, obecność ostro zakończonych elementów) oraz ustalenia i wnioski w kierunku modernizacji ogrodzenia.

Działania w kierunku modernizacji ogrodzenia:

 • konieczność stałej konserwacji ogrodzenia,
 • odświeżanie (pomalowanie) ogrodzenia,
 • wprowadzanie podmurówki pod siatką w przypadku, gdy usytuowana jest ona bezpośrednio na gruncie,
 • renowacja zniszczonej podmurówki,
 • umocowanie słupków metalowych, w celu lepszej stabilizacji ogrodzenia,
 • konieczność wymiany ogrodzenia na nowe w przypadku, gdzie stan jego określony został jako bardzo zły, nie nadający się do modernizacji,
 • konieczność usunięcia drutu kolczastego z ogrodzenia,
 • dostosowanie wysokości ogrodzenia do 1 m (zgodnie z regulaminem ROD).


3. Drzewa i krzewy owocowe
- ocena ich aktualnego stanu pod względem cięcia, prześwietlania, odmładzania, zgodności z regulaminem ROD (odległości od granic, występowanie odmian i form słabo rosnących), należy poddać ocenie również usytuowanie istniejącej kwatery sadowniczej w odniesieniu do zagospodarowania działki.

Działania w kierunku modernizacji kwater sadowniczych:

 • konieczność wykonywania cięcia odmładzającego na starych drzewach owocowych, w celu poprawienia ich kondycji,
 • konieczność wykonywania cięcia prześwietlającego (usuwania pędów chorych, suchych, połamanych),
 • konieczność przeprowadzania cięcia formującego zwłaszcza u młodych drzew owocowych, w celu wytworzenia mocnego pnia i dobrze oświetlonej, silnej korony, zdolnej utrzymać ciężar owoców,
 • konieczność wykonywania inwentaryzacji istniejących nasadzeń i zaplanowanie nowego układu części sadowniczej (z uwzględnieniem nowych nasadzeń i wprowadzeniem form słabo rosnących) w przypadku, gdy obecny wygląd wprowadza chaos i nieład w ogólnej ocenie działki,
 • uzupełnienie istniejącej kwatery sadowniczej nowymi nasadzeniami gatunków owocujących, ze względu na zbyt matą gęstość nasadzeń,
 • usunięcie okazów chorych, uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, które w konsekwencji nie wykazują żywotności.


4. Część ozdobna działki
- ocena rozmieszczenia roślinności ozdobnej na działce, w tym istniejących rabat kwiatowych (czytelność układu rabat oraz powiązanie z innymi elementami działki), zgodność nasadzeń z regulaminem ROD oraz ustalenia i wnioski w kierunku modernizacji ogrodzenia.

Działania w kierunku modernizacji części ozdobnej:

 • konieczność wykonywania cięcia pielęgnacyjno - formującego, w celu utrzymania dominacji przewodnika (czyli pędu głównego w stosunku do pozostałych pędów tworzących koronę drzewa) w przypadku krzewów polega ono przede wszystkim na skróceniu pędów, w celu zagęszczenia niższych partii, a także usunięciu pędów zbędnych, krzyżujących się i konkurujących o światło. Ten rodzaj cięcia ma szczególne znaczenie w przypadku roślin młodych,
 • stosowanie cięcia prześwietlającego, polegającego na rozluźnieniu korony i dopuszczeniu światła do jej wnętrza,
 • przeprowadzanie cięcia sanitarnego, polegającego na usuwaniu gałęzi lub pędów suchych, chorych i połamanych,
 • konieczność wykonywania cięcia korygującego na ukształtowanych w sposób niewłaściwy koronach starszych drzew i krzewów,
 • w przypadku roślin starszych konieczne może się również okazać wykonanie cięcia odmładzającego polegającego na sukcesywnym usuwaniu starych, chorych i uszkodzonych konarów i gałęzi, w celu pobudzenia rośliny do wytwarzania nowych i silnych pędów,
 • racjonalne rozmieszczenie części ozdobnej na działce (drzew i krzewów ozdobnych), gdyż na wielu działkach usytuowanie tych roślin wskazuje na ich przypadkowość w całym układzie kompozycyjnym działki,
 • skorygowanie wymiarów krzewów ozdobnych posadzonych bezpośrednio przy ogrodzeniu,
 • podkreślanie układu kształtu istniejących rabat poprzez wprowadzenie np. różnych obwódek w postaci palisad, rolborderów, obwódek z kamienia, materiału karłowego roślinnego łatwego w formowaniu (np. bukszpan, berberys, tawuła itp.),
 • ściółkowanie rabat w celu przykrycia gleby, co powoduje zmniejszenie parowania wody, nie dopuszcza do rozwoju chwastów, zapobiega erozji wodnej i wietrznej itp.


5. Funkcjonalność działki
- ocena istniejących funkcji, jakie spełnia działka.

Działania w kierunku poprawy funkcjonalności działki:

 • stworzenie wstępnego planu funkcjonalnego działki poprzedzającego konkretny projekt jej zagospodarowania w przypadku, gdy obecny sposób zagospodarowania działki jest niefunkcjonalny,
 • nadanie spójnej kompozycji i proporcji występujących funkcji na działce w zależności od potrzeb użytkownika,
 • konieczność wprowadzenia funkcji gospodarczej (kompostownika) w przypadku gdy jej brak,
 • poprawa układu komunikacji pomiędzy występującymi funkcjami na działce.


6. Mała architektura na działce
- ocena jej stanu technicznego, różnorodności, pomysłowości i zastosowania.

Działania w kierunku modernizacji małej architektury na działce:

 • wprowadzenie ciekawych rozwiązań małej architektury, w celu podniesienia jej atrakcyjności,
 • konieczność renowacji (odświeżenie, odnowienie) zapuszczonych i zaniedbanych elementów małej architektury,
 • stała konserwacja elementów małej architektury,
 • poprawa zniszczonych i zapuszczonych nadbrzeży oczka wodnego,
 • konieczność wymiany obiektów małej architektury na nowe w przypadku, gdzie stan jego określony został określony jako bardzo zły, nie nadający się do modernizacji.


7. Ekologia na działce
- ocena działań w kierunku ekologii.

Działania w kierunku poprawy ekologii na działce:

 • konieczność umieszczenia na działce kompostownika, który zapewnia równowagę w zamkniętym cyklu obiegu materii organicznej,
 • zamieszczenie na wyższych drzewach budek lęgowych, w celu zapewnienia występującym ptakom miejsca do schronienia,
 • umieszczanie na działce karmników dla ptaków, w celu ich dokarmiania zwłaszcza w okresie zimowym,
 • stosowanie naturalnych środków do ochrony roślin, które zawierają wszystkie potrzebne substancje odżywcze w odpowiednim składzie i proporcjach.


8. Estetyka na działce
- ocena jej stanu, ogólne wrażenie estetyczne działki

9. Porządek i ład przestrzenny
- cena całości zagospodarowania i poziom utrzymania działki.

Działania w kierunku poprawy porządku i ładu przestrzennego oraz estetyki na działce:

 • w celu poprawy ogólnej oceny ładu przestrzennego zalecane jest uporządkowanie działki z niepotrzebnych przedmiotów, które zalegają na działce,
 • zalecenia w kierunku nadania większej spójności występującym funkcjom na działce, w celu podniesienia jej walorów estetycznych i poczucia ładu przestrzennego.


Działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym wkomponowana jest w cały układ przestrzenny ogrodu. Graniczy ona najczęściej z trzema sąsiednimi działkami oraz przylega frontem do alei ogrodowej. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby niekoniecznie w ramach modernizacji, działkowiec dbał o stan przyległej alei. Jest to spójna część działki i dlatego też należy zwracać uwagę również na jej otoczenie.

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCOW
Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r.Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego