Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Członkostwo w PZD po rozwodzie. Skreślenie, czy pozbawienie?

Obowiązującą w Związku zasadą jest, że jedna działka może mieć tylko jednego użytkownika. Wyjątek od tej zasady stanowią małżonkowie, którzy mogą być członkami PZD i użytkownikami tej samej dział ki. Nie jest dopuszczalny żaden inny wyjątek, np. matka z córką, siostry, czy też bracia itp.
Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, jeżeli oboje małżonkowie byli członkami PZD, są oni zobowiązani do zawiadomienia o tym zarządu ROD w terminie 3 miesięcy - § 34 statutu PZD.
Zarząd ROD, biorąc pod uwagę warunki, jakie określa statut (§ 33 statutu PZD) podejmuje decyzję, który z byłych małżonków będzie nadal użytkownikiem działki i członkiem PZD. Zarząd ROD winien jednemu z byłych małżonków pozostawić działkę w dalszym użytkowaniu, a więc nie podejmuje w stosunku do tego działkowca żadnej uchwały - on nadal, nie przerwanie jest członkiem PZD. Zarząd winien wydać temu działkowcowi jedynie nową decyzję przydziału działki, bowiem stał się on jedynym użytkownikiem.
Drugiego z byłych małżonków zarząd ROD skreśla z listy członków PZD. Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie należy w uchwale o skreśleniu używać zwrotu "pozbawienie członkostwa", ponieważ jest to zupełnie inna kategoria decyzji. Pozbawienie związane jest z rażącym naruszeniem prawa, a w przypadku rozwodu mamy do czynienia jedynie ze skreśleniem z listy członków PZD z tytułu utraty uprawnień do dalszego użytkowania działki. Różnicę w tych dwóch całkiem odmiennych pojęciach (skreślenie - pozbawienie) widać już w przypadku pouczenia o drodze odwoławczej - od uchwały o skreśleniu z listy członków PZD przysługuje odwołanie do prezydium OZ PZD.

Biuletyn PZD
MP


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego