Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy ten fakt automatycznie przesądza o tym, że korzystam ze zwolnienia z obowiązku wykonania prac na rzecz ogrodu?

Fakt posiadania statusu osoby niepełnosprawnej nie świadczy automatycznie o przeciwwskazaniach co do osobistego spełnienia obowiązku pracy społecznie użytecznej. Prace te maja bowiem różny charakter, zwłaszcza pod względem intensywności. Nie muszą wcale polegać na pracy fizycznej, mogą przecież polegać na pracy umysłowej i administracyjnej mającej przykładowo na celu wspomożenie zarządu lub innych organów ogrodu.

W takim przypadku wskazane byłoby powierzenie takich prac osobom, które nie są zdolne wykonywać bardziej wymagających zadań. Dotyczy to w szczególności osób niepełnosprawnych. Oczywistym jest bowiem, że przydzielenie określonym działkowcom konkretnych zadań musi się odbywać z uwzględnieniem umiejętności, predyspozycji i możliwości fizycznych danej osoby. Z tego też powodu możliwa jest również i taka sytuacja, w której stan zdrowia działkowca zupełnie go dyskwalifikuje z konieczności wykonania prac na rzecz ogrodu.

Przepisy regulaminu ROD przewidują w takich sytuacjach szereg rozwiązań. I tak, jeżeli działkowiec nie jest w stanie osobiście wykonać w całości lub w części prac społecznie użytecznych, to może go w tym zastąpić członek rodziny. Jeżeli i takie rozwiązanie jest niemożliwe, powstaje obowiązek wniesienia opłaty w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie, jako ekwiwalent za niewykonane prace (§ 151 ust. 1 zd. 2 regulaminu ROD).

Gdyby jednak w danym przypadku uiszczenie ekwiwalentu było nadmiernie uciążliwe, należałoby skorzystać z § 151 ust. 3 regulaminu ROD. Zgodnie bowiem z tym przepisem, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zarząd ogrodu może zwolnić członka Związku w całości lub w części od obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych. Obowiązek ten zostaje wówczas zniesiony i nie ma jakichkolwiek podstaw do żądania ekwiwalentu. Należy podkreślić, że użyte w tym przepisie sformułowanie „szczególnie uzasadnione przypadki” odnosi się do sytuacji, gdy dana osoba nie może osobiście lub poprzez członka rodziny wykonać prac, a jednocześnie ze względu na stan majątkowy spłata ekwiwalentu byłaby nadmiernie uciążliwa. Ocena konkretnej sytuacji należy do zarządu ROD. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności tego organu w podejmowaniu przedmiotowej decyzji. Zarząd ogrodu musi bowiem wnikliwie rozpatrzyć, czy dany przypadek jest ”szczególnie uzasadniony” w sensie obiektywnym.

Uchwała w tym zakresie powinna zatem starannie wskazywać konkretne przesłanki, które uzasadniały jej podjęcie. W konsekwencji należy stwierdzić, że Zarząd ROD powinien działkowca zwolnić w całości lub w części od obowiązku uiszczenia ekwiwalentu, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie uiścić tego świadczenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W tym celu działkowiec może przedkładać dokumenty urzędowe obejmujące dane o jego stanie rodzinnym, majątku i dochodach.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 01/2007Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego