Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Jaka jest funkcja legitymacji członkowskich i czy mają one wpływ na czynne i bierne prawo wyborcze?

Rozpatrywana sprawa jest kompleksowo uregulowana w uchwale nr 57/2001 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad wydawania i ewidencji legitymacji w Polskim Związku Działkowców (zob. Biuletyn nr 4 z 2001). W świetle przepisów tej uchwały funkcja przedmiotowych legitymacji sprowadza się do identyfikacji osób, którym przysługują określone uprawnienia przyznane im przez PZD. Trzeba mocno podkreślić, że wystawienie (wydanie) legitymacji nie jest aktem przyznającym jakichkolwiek uprawnień. Dokument ten jest jedynie potwierdzeniem uprawnień, które już przysługują prawowitemu posiadaczowi danej legitymacji, w celu ich łatwiejszego wykazania. Wypada również stwierdzić, że w myśl § 2 powyższej uchwały, legitymacje są nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Oznacza to, że dokumenty te pełnią rolę prewencyjną, tzn. chronią działkowców przed szkodami mogącymi wyniknąć z obecności nieuprawnionych osób na terenie ogrodu.

Według § 1 uchwały, legitymacje oznaczone symbolem A otrzymują wszyscy członkowie Związku, tzn. każdy członek z osobna. Przypomnieć wypada, że stosownie do § 12 ust. 2 statutu PZD współmałżonkowie mogą oboje być członkami Związku. Jeżeli więc zostali razem przyjęci w poczet członków PZD, to oboje otrzymujecie legitymacje oznaczone symbolem A. Zgodnie bowiem z § 2 omawianej uchwały, dokument ten uprawnia do korzystania z praw i przywilejów członka PZD, a także wypełniania czynnego i biernego prawa wyborczego służący jako mandat do głosowania w czasie walnych zebrań (konferencji delegatów). A zatem posiadanie legitymacji oznaczonej symbolem A ułatwia poszczególnym działkowcom korzystanie z przysługujących im praw członkowskich.

Co do legitymacji oznaczonej symbolem B, to należy wyjaśnić, że otrzymują ją wyłącznie członkowie rodziny działkowca, którzy nie są członkami Związku. Dokument ten uprawnia posiadacza jedynie do korzystania z ogrodu oraz działki użytkowanej przez członka swojej rodziny.

Jeżeli zaś chodzi o wpływ legitymacji oznaczonych symbolem B na czynne i bierne prawo wyborcze, to trzeba zaznaczyć, że prawa wyborcze do organów Związku wiążą się nierozerwalnie z członkostwem w PZD. Zgodnie bowiem z § 14 pkt 2 statutu PZD tylko członek Związku ma prawo wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku. Tak więc osoba przyjęta w poczet członków PZD nabywa jednocześnie wspomniane prawa wyborcze i powinna z tego tytułu otrzymać legitymację oznaczoną symbolem A, która jedynie potwierdza te prawa. Z tych względów należy uznać, że jeżeli członek Związku mylnie otrzymał legitymację oznaczoną symbolem B, to taka okoliczność w żadnym wypadku nie uzasadnia pozbawienia lub cofnięcia jego praw wyborczych do organów PZD. W świetle przepisów związkowych jest on bowiem wciąż członkiem i przysługują mu wszystkie uprawnienia z tym związane.
Taki działkowiec powinien jednak złożyć wniosek do zarządu ogrodu o wydanie prawidłowej legitymacji, dzięki której będzie mógł swobodnie korzystać z przysługujących mu praw członkowskich.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 01/2009

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego