Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Dlaczego działkowiec musi składać swoje odwołanie do komisji rozjemczej za pośrednictwem zarządu ROD? Jaka jest podstawowa rola komisji rozjemczej?

Stosownie do § 27 statutu PZD, odwołanie od uchwały wymierzającej karę porządkową składa się do komisji rozjemczej ROD za pośrednictwem zarządu ogrodu. Taki mechanizm ma usprawnić procedurę odwoławczą, gdyż pozwala zarządowi przekazać do komisji – oprócz odwołania - komplet akt sprawy potrzebnych do rozstrzygnięcia, bez zbędnej korespondencji pomiędzy obydwoma organami. Ponad to zarząd ma możliwość zapoznania się z treścią odwołania i zająć odpowiednie stanowisko co do podniesionych zarzutów, a nawet – zweryfikować swoją uchwałę, jeżeli uzna, że w odwołaniu wskazano na istotne okoliczności, które nie uwzględniono na etapie rozstrzygania sprawy. A zatem mechanizm wprowadzony w § 27 statutu PZD nie ogranicza roli zarządu do swoistego „doręczyciela” odwołania, ale zapewnia mu aktywny udział w procedurze odwoławczej.

Jeżeli zaś chodzi o rolę i funkcję komisji rozjemczej, to należy stwierdzić, że ma ona przede wszystkim za zadanie zbadać, czy podjęta przez zarząd uchwała jest słuszna i odpowiada prawu. Wynika stąd, że w tym przypadku komisja rozjemcza spełnia rolę orzeczniczą i powinna bezstronnie rozstrzygnąć sprawę zasadności wymierzenia działkowcowi odpowiedniej kary. W tym zakresie komisja kieruje się przepisami związkowymi, tzn. ocenia, czy w świetle obowiązujących regulacji działkowiec dokonał naruszenia swoich obowiązków oraz czy zastosowana kara była adekwatna do tego naruszenia. Ponadto komisja rewizyjna bada formalną poprawność zaskarżonej uchwały, która nie tylko powinna zawierać właściwą treść (np. uzasadnienie, podpisy), ale również musi być podjęta i doręczona w stosownym trybie. Dlatego też komisja rozjemcza jest swoistym „sądem ogrodowym”.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 07/2009Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego