Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy zarząd ROD w momencie podjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa Związku i prawa użytkowania działki staje się dysponentem działki?

Pozbawienie członkostwa Związku i prawa użytkowania działki następuje na mocy uchwały zarządu rodzinnego ogrodu działkowego. Odpis przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania doręcza się członkowi Związku za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z zapisem § 84 regulaminu ROD z chwilą otrzymania uchwały zarządu pozbawiającej członkostwa Związku i prawa użytkowania działki, użytkownik nie ma prawa dokonywania żadnych inwestycji i trwałych nasadzeń na działce. Członek Związku zgodnie z zapisem zawartym w § 32 ust. 5 statutu PZD posiada prawo odwołania się od uchwały zarządu do komisji rozjemczej rodzinnego ogrodu działkowego w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem zarządu rodzinnego ogrodu działkowego. W przypadku skorzystania z tego prawa przez członka Związku rozpoczyna się proces odwoławczy, a więc uchwała Zarządu ROD staje się nieprawomocna i przedmiotowa działka nie może być przekazana innemu użytkownikowi. Tryb odwoławczy rozpoczyna się w komisji rozjemczej ogrodu (§ 32 ust. 5 statutu PZD), a następnie może mieć miejsce odwołanie do okręgowej komisji rozjemczej (§ 84 ust. 3 statutu PZD). Dopiero orzeczenie okręgowej komisji rozjemczej kończy postępowanie w sprawie.

Należy jednak pamiętać, że członek Związku na drodze odwoławczej może skorzystać z instytucji skargi złożonej w trybie nadzwyczajnym. Statut PZD w § 101 ust. 1 stanowi, że „Na każde prawomocne orzeczenie komisji rozjemczej kończącej postępowanie w sprawie może Prezes Związku lub Przewodniczący Krajowej Komisji Rozjemczej złożyć skargę w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej”. Podanie o złożenie skargi powinno być wniesione przez członka Związku – użytkownika działki lub przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego do Prezesa Związku lub Przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia okręgowej komisji rozjemczej kończącej postępowanie w sprawie.
Należy zaznaczyć, że skarga na prawomocne orzeczenie komisji rozjemczej kończącej postępowanie w sprawie przysługuje tylko wtedy, gdy:

  • narusza ono ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • narusza ono przepisy regulaminu postępowania komisji rozjemczych, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Istotnym w tej sprawie pozostaje fakt, że wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia (§ 101 ust. 3 statutu PZD).

Mając na względzie powyższe dopiero w momencie uprawomocnienia się uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa Związku i prawa użytkowania działki, zarząd ROD staje się dysponentem prawa użytkowania działki.

Mariola Kobylińska
Biuletyn PZD nr 06/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego