Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy w przypadku zmiany użytkownika działki pobierane są obowiązujące opłaty także od nowo przyjętego członka Związku, jeśli ustępujący członek już je uiścił?

Polski Związek Działkowców jako organizacja społeczna działa na podstawie statutu, który zgodnie z panującym poglądem jest swoistą umową cywilnoprawną, do której przyłączają się kolejni członkowie. To stwierdzenie rodzi istotne konsekwencje, gdyż przez przystąpienie danej osoby do PZD, wyraża się akceptację dla postanowień statutu i innych aktów wewnętrznych. Efektem tej akceptacji jest nawiązanie się pomiędzy stronami prawnego stosunku członkostwa, stosunku niewątpliwie zobowiązaniowego, z którego wynika szereg praw i obowiązków po obu jego stronach.

W tym kontekście do podstawowych obowiązków każdego działkowca zgodnie z § 15 pkt 7 statutu PZD należy opłacanie terminowo składki członkowskiej (do 31 maja danego roku) i innych opłat (opłaty na rzecz ogrodu, ekwiwalentu za niewykonane prace na rzecz ogrodu, opłatę na inwestycje i remonty, opłatę energetyczną oraz opłaty za energię elektryczną i wodę) uchwalanych przez uprawnione organy PZD w terminie przez nie uchwalonym.

Ponadto zgodnie z § 70 statutu PZD nowo przyjęty członek Związku jest zobowiązany wpłacić na konto ROD wpisowe, opłatę inwestycyjną, składkę członkowską za rok bieżący, opłaty uchwalone przez walne zebranie.

Wszystkie te opłaty są w istocie świadczeniem wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego i zgodnie z przepisami związkowymi wynikają z członkostwa Związku, a nie z użytkowania działki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w każdym przypadku zmiany użytkownika działki składka członkowska na rok bieżący pobierana jest zarówno od ustępującego, jak i nowo przyjętego działkowca. Obowiązek jej uiszczenia powstaje bowiem 1 stycznia każdego roku.

Inaczej się jednak przedstawia ta kwestia odnośnie opłat uchwalanych przez walne zebranie, gdyż obowiązek ich uiszczenia powstaje zasadniczo w trakcie roku kalendarzowego. Z tego względu istotnego znaczenia nabiera termin podjęcia przez walne zebranie uchwał o wprowadzeniu opłat. Obowiązek ich uiszczenia obciąża bowiem tylko te osoby, którym przysługiwało członkostwo PZD w chwili powstania tego obowiązku. Oznacza to, że osoba będąca członkiem PZD w czasie odbywania walnego zebrania – podczas którego uchwalono statutowe opłaty – jest zobowiązana do ich uiszczenia, nawet jeśli zrezygnuje z członkostwa niedługo po odbyciu walnego zebrania. Obowiązek opłaty powstał bowiem w tym przypadku podczas trwania członkostwa tejże osoby.

Taka konstatacja wynika z § 15 ust. 1 pkt 7 statutu PZD. Przepis ten bowiem stanowi, że członek zwyczajny ma obowiązek uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminie przez nieustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. Oznacza to zatem, że jeśli dany członek zrezygnuje z członkostwa PZD przed podjęciem takiej uchwały na walnym zebraniu, to nie jest on zobowiązany do uiszczenia opłat uchwalonych przez to zebranie, a nowo przyjęty członek opłaca wszystkie opłaty niezwłocznie po nadaniu mu członkostwa Związku i przydziale działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Emilia Wiśniewska
Biuletyn PZD nr 03/2007

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego