Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Do zarządu ogrodu zgłosiła się osoba niebędąca członkiem Związku, która złożyła otrzymane od działkowca pełnomocnictwo upoważniające do wykonywania w imieniu mocodawcy wszystkich praw przysługującym członkom Związku na mocy statutu PZD. Czy takie pełnomocnictwo jest skuteczne i zarząd powinien je honorować?

Na wstępie należy stwierdzić, że wraz z przyjęciem w poczet członków PZD dana osoba nabywa szereg praw, które bezpośrednio wynikają z faktu przynależności do Związku, czyli ich źródłem jest prawny stosunek członkostwa. Innymi słowy, prawa te są nierozerwalnie powiązane ze statusem działkowca jako członka PZD.

Z swojej istoty członkostwo w organizacji społecznej ma charakter ściśle osobisty, co przenosi się siłą rzeczy na wszystkie prawa wynikające z tej przynależności. Tym samym powinny być one realizowane bezpośrednio przez członka, gdyż to właśnie jemu zostały przyznane ze względu na jego cechy osobiste (np. wiek, miejsce zamieszkania itp.), które to cechy w każdej organizacji społecznej stanowią czynnik przesądzający o przyjęciu określonej osoby w poczet jej członków. Z tego też względu nie można wykonywać praw członkowskich PZD przez pełnomocnika z uwagi na ich osobisty charakter.

Należy również podkreślić, iż z treści opisanego pełnomocnictwa wynika, że upoważnienie miałoby obejmować wykonywanie wszystkich praw przysługującym członkom Związku z mocy § 14 statutu PZD. Uznać trzeba, że tego rodzaju dokument jest w swojej istocie pełnomocnictwem pozornym, zmierzającym faktycznie do przeniesienia członkostwa na rzekomego pełnomocnika, któremu z tego tytułu mają przysługiwać wszelkie prawa członka Związku.

Takie przeniesienie jest niedopuszczalne, gdyż członkostwo nie podlega obrotowi z uwagi na swój osobisty charakter, a więc może jedynie wygasnąć, np. w razie złożonej rezygnacji. Właściwym organem do przyjmowania w poczet członków PZD jest zarząd danego ROD, co wynika ze przepisów statutu PZD i ustawy o ROD. Wszelkie próby obejścia tych regulacji są nieważne z mocy prawa.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 14/2010

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego