Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy zarząd ogrodu ma bezwzględny obowiązek przyjąć w poczet członków Związku osobę, która złożyła deklarację członkowską?

Zarząd ogrodu nie ma bezwzględnego obowiązku przyjmowania w poczet członków i przydzielania działki.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, zarząd ogrodu może podjąć decyzję odmowną w tym zakresie. Ocena konkretnej sytuacji należy do zarządu ROD. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności tego organu w podejmowaniu przedmiotowej decyzji. Zarząd ogrodu musi bowiem wnikliwie rozpatrzyć, czy w danym przypadku zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za tym, aby nie przyjmować danej osoby w poczet członków Związku. Uchwała w tym zakresie powinna zatem starannie wskazywać konkretne przesłanki, które uzasadniały jej podjęcie.

Powyższe uwagi potwierdza treść § 68 ust. 4 statutu PZD, który stwierdza, że „Odmowa przydziału działki następuje w formie uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i trybie odwołania do organu wyższego stopnia”.

Przepis ten należy stosować bardzo starannie ze względu na art. 32 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stosownie do którego „W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w PZD oraz nabycia lub utraty użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zainteresowany może – po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na drodze sądowej”.


Należy jednak mieć na względzie, że w niektórych sytuacjach przepisy związkowe dodatkowo ograniczają swobodę zarządu w zakresie przyjęcia w poczet członków. Dotyczy to małżonka dotychczasowego użytkownika działki oraz pozostałych osób mu bliskich, a więc jego dzieci, rodziców, wnuków, rodzeństwa i ich dzieci.

Z przepisów związkowych wynika bowiem, że osoby te mają pierwszeństwo w nadaniu członkostwa i przydziale działki. Zarząd ma więc zasadniczo obowiązek przyjąć taką osobę w poczet członków, jeżeli wyrazi ona taką wolę. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny. Może się przecież okazać, że chęć przejęcia działki zgłoszą dwie osoby bliskie, które według przepisów nie mogą jej jednocześnie użytkować, co spowoduje, że zarząd ogrodu będzie musiał dokonać wyboru, a więc zrodzi się konieczność wydania decyzji odmownej wobec jednej z tych osób. Wówczas przytoczony § 68 ust. 4 również znajdzie zastosowanie. Podobnie będzie w sytuacji, gdy przyjęcie w poczet członków osoby bliskiej będzie wykluczone z innych, wyjątkowych przyczyn, np. dopuszczenia się samowoli budowlanej na terenie działki, zamieszkiwania na niej albo dokonania kradzieży na szkodę innego działkowca.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 06/2007

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego