Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które nie dokonało wyborów organów Związku w ROD może podjąć uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania tylko w sprawie wyboru tych organów?

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD, z którego zadano między innymi takie pytanie, zatwierdziło wszystkie sprawozdania i podjęło inne uchwały, które są w kompetencji tego zebrania, ale nie wybrano na nim zarządu, komisji rewizyjnej i rozjemczej oraz delegatów na okręgowy zjazd. Na tym walnym zebraniu podjęto uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania tylko do wyborów organów statutowych i delegatów na zjazd. Zarząd ogrodu jako pierwsze zadał właściwe pytanie - czy takie zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest ważne? Od odpowiedzi na to pytanie zależą odpowiedzi na pozostałe.

Tę sprawę w sposób jednoznaczny traktuje statut PZD - § 86 ust. 2 statutu stwierdza, cyt: W przypadku niedokonania wyboru organów, o których mowa w § 84 pkt. 4, walne zebranie jest nieważne. (w § 84 pkt. 4 jest mowa o zarządzie ROD, komisji rewizyjnej, rozjemczej i delegatach na okręgowy zjazd lub rejonową konferencję przedzjazdową).

W ust. 3 § 86 statutu PZD wskazano, że stwierdzenie nieważności walnego zebrania należy do okręgowego zarządu. Mamy więc taką sytuację, że w świetle cytowanego przepisu statutu PZD to walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest nieważne i co więcej statut nie przewiduje żadnej alternatywy, a więc nie wskazuje możliwości uzupełnienia obowiązków walnego zebrania w drodze nadzwyczajnego walnego zebrania. Jeżeli zatem walne zebranie jest nieważne z mocy statutu, to także nieważne są wszystkie podjęte na nim uchwały. Jest to konsekwencja jego nieważności - jeżeli walne jest nieważne, to traktuje się go tak, jakby się nie odbyło.

Jeśli chodzi o uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania w celu wyboru organów statutowych i delegatów na okręgowy zjazd, to podzieli ona los innych uchwał tego zebrania - skoro walne jest nieważne, to wszystkie uchwały, także ta, są nieważne. Zresztą ta uchwała ma jeszcze inną wadę - w § 87 ust. 2 statutu PZD wymienione zostały przypadki i organ upoważniony do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania. Zawsze nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd ROD. Może to zrobić z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD, albo na polecenie organu nadrzędnego. Zarząd może także zwołać nadzwyczajne walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony większością 2/3 głosów jej składu (§ 87 ust. 3 statutu PZD). Jak z tego wynika walne zebranie nie ma uprawnień do podejmowania uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania.

To jest odpowiedź na tytułowe pytanie. Sytuacja w tym ROD jest taka, że obecnie w trybie pilnym potrzebna jest uchwała okręgowego zarządu stwierdzająca nieważność walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i należy w terminie uzgodnionym z okręgiem zwołać następne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z pełnym porządkiem, jaki jest dla tego zebrania wymagany.

Swoją drogą zarząd tego ROD winien poinformować działkowców, że tego błędu popełniać już więcej nie można. Jak informuje zarząd w tym ogrodzie jest 509 członków PZD i trudno sobie wyobrazić, aby z tak dużej społeczności nie można było wybrać w sumie kilkunastu osób do organów statutowych ROD i na delegatów na zjazd okręgowy. Frekwencja na walnym była bardzo niska - obecnych było tylko 61 członków. Rodzi się pytanie, dlaczego było tak małe zainteresowanie najważniejszym w kadencji zebraniem działkowców, na którym mają decydować o przyszłości swojej i ogrodu?

Z całej przedstawionej przez zarząd informacji wynika jeszcze jeden wniosek - konieczna jest pomoc organizacyjna, a może i informacyjna okręgowego zarządu PZD, należy także zbadać, dlaczego doszło do tej sytuacji.

Marek Pytka
Biuletyn PZD nr 04/2010

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego