Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy zarząd ROD może umarzać należności obciążające działkowców?

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD, członek Związku obowiązany jest uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione organy Związku w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. Jest to jeden z podstawowych obowiązków statutowych spoczywający na działkowcach. W konsekwencji zarząd ogrodu jest zobligowany do pobierania składki członkowskiej, opłaty na rzecz ogrodu oraz innych należności. Innymi słowy, zarząd egzekwuje realizację przytoczonego obowiązku wynikającego z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD. Jest to więc zasada, która powinna być ściśle przestrzegana.

Zachodzi jednak pytanie, czy zarząd ROD jest uprawniony do stosowania wyjątków od powyższej zasady, a więc czy może np. umarzać należności działkowcom. Odpowiadając na to pytanie należy stwierdzić, że zarząd może wyjątkowo odstąpić od egzekucji określonych opłat, ale wyłącznie wtedy, jeżeli wyraźny przepis związkowy pozwala na taki zabieg. Musi więc istnieć jasna podstawa prawna. Należy zauważyć, że przepisy obowiązujące w PZD zawierają tylko jedną taką podstawę. Wynika ona z § 151 ust. 3 regulaminu ROD, który to przepis pozwala zarządowi zwolnić działkowca z obowiązku prac na rzecz ogrodu, a w konsekwencji – ekwiwalentu za niewykonanie tych prac. Natomiast odnośnie pozostałych obowiązków finansowych obciążających działkowców, to prawo związkowe nie zawiera upoważnienia dla zarządu ogrodu do umarzania stosownych opłat. Wynika więc stąd, że organ ten nie może umarzać należności wynikających np. z obowiązku zapłaty składki członkowskiej albo opłaty na rzecz ogrodu. Odnośnie tych świadczeń zarząd musi zatem bezwzględnie stosować przywołany wyżej § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 12/2008

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego