Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Co należy rozumieć pod pojęciem „spraw zwykłego zarządu”, które mogą być załatwiane samodzielnie przez rodzinny ogród działkowy?

Rodzinny ogród działkowy jest podstawową jednostką organizacyjną Związku. Na terenie swojego funkcjonowania ROD działa samodzielnie w imieniu całego Związek, ale wyłącznie w granicach wytyczonych przez odpowiednie postanowienia statutu. Są to właśnie sprawy zwykłego zarządu, które mogą być prowadzone i załatwiane przez ogrody w ramach przysługującej Związkowi osobowości prawnej. Ogród działa poprzez swój zarząd, który prowadzi sprawy ROD i reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie i według zasad określonych przez statut. Kwestie te zostały unormowane przede wszystkim w § 92 statutu PZD.

Z tego przepisu wynika, że istnieją dwa czynniki pozwalające zakwalifikować daną czynność do spraw zwykłego zarządu. Otóż podejmowana czynność musi jednocześnie:

  • bezpośrednio zmierzać do realizacji zadań określonych w § 91 statutu,
  • dotyczyć bieżącego funkcjonowania ROD.

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych warunków trzeba zaznaczyć, że zakres reprezentacji został ograniczony kompetencjami zarządu ROD. Oznacza to, że każda czynność prawna lub procesowa w imieniu Związku (np. zawarcie umowy, wytoczenie powództwa) może być samodzielnie dokonana przez zarząd ogrodu, pod warunkiem jednak, że taka czynność nakierowana jest na realizację zadań określonych w § 91 statutu, który to przepis zawiera katalog kompetencji przysługujących zarządowi ROD. Należy jednak zastrzec, że pomiędzy dokonywaną czynnością (np. umową) a realizacją zadania musi istnieć bezpośredni związek, co oznacza, możliwość ścisłego powiązania takiej czynności z jednym z licznych zadań właściwych dla zarządu ogrodu. Innymi słowy, dokonanie danej czynności prawnej lub procesowej powinno stanowić warunek prawidłowego wykonania zadania statutowego w danych okolicznościach sprawy.

Zakwalifikowanie danej sprawy do kategorii zwykłego zarządu wymaga jednocześnie, aby jej załatwienie miało jasny związek z bieżącym funkcjonowaniem ROD w tym sensie, że dokonanie danej czynności jest konieczne, aby jakikolwiek ogród mógł należycie wypełniać swoje zadania jako jednostka organizacyjna. Są to zatem kwestie załatwiane w normalnym toku działalności ogrodu działkowego.

A zatem łączne spełnienie dwóch powyższych warunków pozwala uznać, że mamy w danym przypadku do czynienia ze sprawą zwykłego zarządu. W rezultacie załatwienie takiej sprawy w drodze dokonania odpowiedniej czynności prawnej lub procesowej może nastąpić bez zgody prezydium okręgowego zarządu, czyli zarząd ogrodu może ją załatwić samodzielnie, gdyż w tym zakresie ma pełne umocowanie statutowe do reprezentacji Związku i może korzystać z osobowości prawnej PZD. Przykładem takich czynności jest zawarcie umowy na wywóz odpadów, umowy o dostawę mediów, czy też wystąpienie do sądu o zasądzenie zaległych opłat od działkowca. To są właśnie sprawy zwykłego zarządu, które - według statutu - dotyczą bieżącego funkcjonowania danego ogrodu i mają jasny i wyraźny związek z realizacją zadań określonych w przepisach związkowych. Ich załatwienie należy wyłącznie do zarządu ogrodu.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 14/2011

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego