Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Jakie są obowiązki i prawa zarządu ROD w sprawie budowy lub rozbudowy altany?

Punkt wyjścia stanowi § 108 regulaminu ROD w brzmieniu „Członek PZD obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki”.

Na podstawie powyższego przepisu działkowiec obowiązany jest zgłosić do zarządu ROD na piśmie zamiar budowy altany, bądź jej rozbudowy. Zarząd ROD powinien sprawdzić złożone pismo i rysunek przedstawiający altanę, jej wymiary, odległość od granic działki i rodzaj dachu. Rysunek ten może być wykonany odręcznie, aby tylko wyraźnie przedstawiał plan altany i wymiary. Od momentu, w którym zarząd ROD przyjmie przedstawione mu dokumenty, nie stwierdzając przy tym żadnych uchybień, umieszcza je w aktach użytkownika działki, który od tego momentu może zacząć budowę altany.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy rozpoczęta budowa lub rozbudowa odpowiada planom przedstawionym wcześniej, a tym samym przepisom prawa związkowego. Jeżeli zarząd nie stwierdzi uchybień – postępowanie się kończy. Natomiast, jeżeli wystąpią naruszenia, zastosowanie znajdzie § 109 ust. 1 regulaminu ROD, według którego „Zarząd ROD wstrzymuje budowę lub rozbudowę altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu”. Oznacza to, iż zarząd ROD jest uprawniony do wstrzymania budowy altany i wezwania do usunięcia nieprawidłowości, bądź też do nakazania jej rozbiórki w przypadku naruszenia przepisów prawa związkowego. Niezastosowanie się do w/w przepisów może spowodować zastosowanie przez zarząd sankcji przewidzianych prawem związkowym.

W odniesieniu do konieczności przedstawiania planu zagospodarowania działki zarządowi ROD informujemy, że taka konieczność istnieje tylko w przypadku budowy (rozbudowy) altany, nie ma zastosowania do innych urządzeń, które mogą znajdować się na działce. Powyższe przepisy wyznaczają zakres działania zarządu, w sytuacji gdy działkowiec zamierza wybudować na użytkowanej przez niego działce altanę. W praktyce oznacza to tyle, że zarząd ROD po złożeniu przez działkowca wszystkich niezbędnych, oznaczonych przez regulamin ROD danych, dotyczących budowy altany, sprawdza czy przedstawione informacje są zgodne z wymogami prawa związkowego. Tym samym do kompetencji zarządu nie należy wyrażanie zgody na budowę altany, a jedynie badanie, czy przedstawione dane dotyczące budowy – a później już sama budowa – spełniają prawne wymogi szczegółowo określone w § 107 regulaminu ROD, a zwłaszcza w odniesieniu do rozmiarów altany, które zgodnie z w/w paragrafem wynoszą 25 m2 w ROD mieszczących się w granicach administracyjnych miasta i 35 m2 poza tymi granicami oraz wymiarów 4 m dla dachu płaskiego i 5 m dla dachu stromego.

Uwaga: w przypadku nie zastosowania się działkowca do polecenia przerwania budowy (rozbudowy) altany przekraczającej dopuszczalne wymiary, zarząd poza postępowaniem wewnątrzzwiązkowym winien o fakcie samowoli budowlanej powiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Marlena Pakuła
Biuletyn PZD nr 04/2009

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego