Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Jak rozumieć zwrot „prawidłowo powiadomiony” użyty w § 25 ust. 2 statutu PZD? Jeżeli przepisy związkowe nie nakładają obowiązku dokonania doręczenia w konkretny sposób, to czy zarząd ROD ma
w tym zakresie możliwość wyboru sposobu przekazania korespondencji?


Jak wynika z § 25 statutu PZD, przed podjęciem uchwały o zastosowaniu kary porządkowej zarząd ogrodu obowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka Związku o terminie swojego posiedzenia, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień, niezgłoszenie się członka Związku prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały. Niewątpliwie użyte w powyższym przepisie określenie „prawidłowo powiadomionego” jest pojęciem nieostrym i wymaga sprecyzowania. W związku z tym należy stwierdzić, iż prawidłowo powiadomiony jest dopiero taki działkowiec, do którego doszło zawiadomienie o terminie posiedzenia zarządu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, choćby odmówił zapoznania się z nim. Sposób wykonania obowiązku takiego powiadomienia nie został określony w przepisach. Trzeba więc przyjąć, iż zależy wyłącznie od swobodnego uznania zarządu ogrodu.

Należy jednak podkreślić, że ciężar udowodnienia faktu prawidłowego powiadomienia spoczywa na zarządzie. Organ ten powinien więc legitymować się odpowiednimi dokumentami świadczącymi o właściwym dopełnieniu obowiązku wynikającego z § 25 ust. 2 statutu PZD. Najprostszym sposobem w tym zakresie jest osobiste doręczenie pisemnego zawiadomienia za pokwitowaniem lub wysłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre przepisy związkowe nakładają na zarząd ogrodu obowiązek doręczania pewnych dokumentów członkom Związku osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W takich przypadkach organ ten nie ma więc możliwości dokonania wyboru innego sposobu przekazania tych dokumentów (np. listem zwykłym). Natomiast w sytuacjach, gdy przepisy związkowe nie nakładają obowiązku dokonania doręczenia w konkretny sposób, zarząd ma w tym zakresie swobodę.

Powinien jednak wybrać taki sposób, aby umożliwić adresatowi zapoznanie się z treścią przesyłki. Działkowiec musi mieć bowiem zapewnioną realną sposobność realizacji przysługujących mu praw.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 06/2007

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego