Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Zadania zarządu ROD w zakresie budowania i modernizacji altan

Kwestię tą normuje § 108-109 regulaminu ROD. Z przepisów tych wynika, że członek Związku obowiązany jest powiadomić
na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki. Zgoda zarządu ogrodu nie jest tutaj konieczna, natomiast wymagane jest zgłoszenie zamiaru
budowy altany.

Zarząd bowiem czuwa, aby stawianie takich obiektów lub ich modernizacja odbywała się zgodnie z przepisami związkowymi, a w szczególności z § 107 regulaminu ROD, który określa maksymalne wymiary altan.

W razie naruszenia tych przepisów zarząd wstrzymuje budowę lub rozbudowę altany i wzywa członka Związku do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które powinny być niezwłocznie usunięte. Zignorowanie takiego wezwania stanowi podstawę do wymierzenia kary porządkowej, a w skrajnych przypadkach - nawet do pozbawienia członkostwa
i prawa użytkowania działki.

Definicja dachu stromego


Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. ustala wielkość altan w rodzinnych ogrodach działkowych
na 25 m2 w granicach miasta i 35 m2 po za jego granicami.

Dach altany powinien mieć 4 m wysokości w przypadku, gdy jest płaski, dach stromy może mieć wysokość do 5 m.

Ważne jest przy tym określenie co to jest dach stromy.

Otóż według obowiązujących Polskich Norm i przyjętej wykładni dach stromy jest to dach
o kącie nachylenia połaci dachowej do powierzchni płaskiej dachu większym niż 12 stopni,
dach płaski ma nachylenie mniejsze od 12 stopni.


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego