Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy w związku z rezygnacją z członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki w ROD członek Związku otrzymuje zwrot opłaty inwestycyjnej?

Zagadnienie zwrotu opłaty inwestycyjnej reguluje Instrukcja w sprawie opłat inwestycyjnych wnoszonych w rodzinnych ogrodach działkowych, która została wprowadzona uchwałą nr 9/VIII/99 KR PZD z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie opłaty inwestycyjnej. Otóż instrukcja ta zawiera przepis, który stanowi, że „Opłata inwestycyjna podlega zwrotowi ustępującemu z działki użytkownikowi lub jego spadkobiercom zgodnie z regulaminem ROD, według ustaleń zawartych w instrukcji Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad ustalania wysokości zwrotu opłat inwestycyjnych przy zmianie użytkownika działki, zatwierdzonej uchwałą z dnia 20 maja 1992 r.”.

Należy zaznaczyć, że Instrukcja z 1992 roku określa szczegółowo zasady ustalania wysokości opłaty inwestycyjnej, która ma podlegać zwrotowi. Dokument ten przesądził też m.in. o 5 % rocznej stopie amortyzacji oraz formie udokumentowania uiszczenia opłaty mającej ulec zwrotowi. Ustęp 1 w/w instrukcji z 1992 r stanowi:

„Wpłaty wnoszone przez działkowców na budowę infrastruktury ogrodów działkowych w chwili przydziału działki oraz wszystkie inne wpłaty wnoszone na realizacje kolejnych inwestycji w istniejących ogrodach podlegają zwrotowi przy zastosowaniu rocznej 5 % stopy amortyzacyjnej”.

Oznacza to, że wkłady działkowców na każdą inwestycję zostają zamortyzowane po 20 latach od terminu oddania zadania inwestycyjnego.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie zwraca się opłaty inwestycyjnej w przypadku, gdy współmałżonek lub osoba bliska przejmuje działkę po członku Związku, prawo do użytkowania działki uzyskuje były współmałżonek na skutek rozwodu oraz w sytuacji zamiany przez członka Związku działki w tym samym ROD – § 71 ust. 2 statutu.

Mariola Kobylińska
Biuletyn PZD nr 15/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego