Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy osoba bliska posiada pierwszeństwo w nadaniu członkostwa i prawa użytkowania działki w przypadku śmierci członka Związku i jakie opłaty zobowiązana jest wnieść?

Zmianę użytkownika działki w rodzinnym ogrodzie działkowym w przypadku śmierci członka Związku i ubiegania się o nadanie członkostwa i przydział działki przez osobę bliską oraz związanych z tym opłat normują w sposób wyczerpujący przepisy zawarte w:

  • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. nr 169 poz. 1419)


  • Statut PZD obowiązujący od 1 lipca 2006 r.


  • Regulamin ROD obowiązujący od 1 lipca 2004 r.


Ustawa o ROD w art. 31 ust. 4 stanowi, że „W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka, przy przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby bliskie użytkujące z nim wspólnie działkę, w wypadku ubiegania się o przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej – wybór należy do PZD”.

Analogiczny zapis zawiera statut PZD w § 68 ust. 3 w nawiązaniu do postanowień § 31 ust. 3 wskazując na procedurę postępowania w takim stanie rzeczy.

W aspekcie tych zapisów pierwszeństwo w nadaniu członkostwa PZD i przyznania działki będzie zazwyczaj przysługiwało współmałżonkowi nie będącemu członkiem PZD, a w dalszej kolejności osobie wskazanej przez zmarłego jako jego następcy oraz pozostałym osobom bliskim. Jeżeli o członkostwo zwyczajne i przydział działki ubiega się więcej niż jedna osoba bliska – wybór należy do zarządu ROD.

Osoby bliskie zainteresowane uzyskaniem członkostwa PZD i przydziałem działki zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku o nadanie członkostwa PZD i przydział działki w terminie 3 miesięcy od śmierci poprzedniego użytkownika. W momencie braku takiego oświadczenia lub gdy osoby ubiegające się nie spełniają warunków określonych w § 9 statutu PZD (między innymi, że członkami PZD mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) wówczas zarząd ROD nadaje członkostwo i przydziela działkę osobie z listy oczekujących.

Kwestie należnych opłat od nowo przyjętego członka Związku określa zapis § 70 ust. 1 statutu PZD:

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny wpłaca:

1) wpisowe,

2) opłatę inwestycyjną,

3) składkę członkowską za rok bieżący,

4) opłaty uchwalone przez walne zebranie zgodnie z niniejszym statutem,

Natomiast zgodnie z zapisem § 71 ust. 2 pkt 2 statutu PZD z opłat inwestycyjnych zwolniony jest współmałżonek lub osoba bliska przejmująca działkę po członku zwyczajnym.

Należy podkreślić, że składka członkowska jest świadczeniem zobowiązaniowym, dotyczącym wszystkich członków PZD i wynika z faktu przynależności osoby do danej organizacji, w tym przypadku do PZD, a więc w momencie uzyskania członkostwa powstaje zobowiązanie do uiszczenia składki, bez względu na to czy została ona za dany rok opłacona przez poprzedniego użytkownika.

Nasadzenia i urządzenia znajdujące się na działce, które zostały wykonane i nabyte ze środków użytkownika działki zgodnie z zapisem zawartym w art. 15 ust. 2 ustawy o ROD stanowią własność jej użytkownika, zatem w przypadku przejęcia działki przez osobę bliską Związek nie ingeruje w sprawy związane z mieniem znajdującym się na działce, gdyż przedmiotowa sprawa należy do ewentualnego odrębnego postępowania spadkowego podjętego przez zainteresowane strony o podział masy spadkowej.

Mariola Kobylińska
Biuletyn PZD nr 15/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego