Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy działka w ROD podlega dziedziczeniu? Jakie są podstawowe zasady przejęcia działki po zmarłym działkowcu?

Z przepisów związkowych wynika, że na skutek śmierci członka Związku przysługujące mu prawo użytkowania działki
w ROD wygasa, a głównym dysponentem działki zasadniczo staje się zarząd ogrodu (§ 30 ust 1 pkt. 1 statutu PZD oraz § 81 ust. 1 pkt. 1 regulaminu ROD). Skoro więc dane prawo użytkowania wygasa, to niepodległa ono dziedziczeniu, a więc nie wchodzi do spadku po zmarłym. Należy jednak dodać, iż w skład masy spadkowej wchodzą wierzytelności wynikające z prawa do nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce, które prawnie stanowiły własność zmarłego członka Związku, wobec czego te składniki majątkowe podlegają dziedziczeniu (art. 15 ust. 2 ustawy o ROD). Oznacza to, że spadkobiercom przysługuje prawo do mienia znajdującego się na działce.


Inaczej przedstawiają się ich prawa do samej działki. W tym względzie przepisy związkowe przewidują, że pierwszeństwo w przydziale działki zmarłego przypada jego osobom bliskim, które wspólnie z nim użytkowały działkę. Za osoby bliskie należy rozumieć: współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci. Aby skorzystać z prawa pierwszeństwa, osoby te powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 3 miesięcy od śmierci członka Związku (§ 68 ust. 3 statutu PZD).

Należy tu wszakże zaznaczyć, że działowiec niebędący w związku małżeńskim może złożyć do zarządu ogrodu pisemne oświadczenie, w którym wskaże osobę bliską wspólnie z nim korzystającą z działki jako swojego następcę na wypadek śmierci, (§79 ust.1 regulaminu ROD). Takie oświadczenie wiąże zarząd, czyli organ ten zasadniczo musi przydzielić działkę po zmarłym wskazanej osobie bliskiej, o ile wystąpi ona o przydział w terminie 3 miesięcy od śmierci dotychczasowego użytkownika.

Należy podkreślić, iż mowa tu o osobie bliskiej w rozumieniu § 5 pkt. 6 statutu PZD, czyli dzieciach, rodzicach, wnukach, rodzeństwie i ich dzieciach. Tak więc oświadczenie to nie może wskazywać np. konkubiny (konkubenta) jako następcy. Warto dodać, iż takie oświadczenie zainteresowany członek Związku może odwołać w każdym czasie. Jak zatem widać powyższe rozwiązanie jest swoistym „testamentem działkowym”, a zatem ma na celu umożliwienie działkowcowi zadysponowania swoją działką na wypadek śmierci, o ile oczywiście zostaną spełnione wszelkie warunki określone w § 79 regulaminu ROD.

Katarzyna Dudzińska
Biuletyn PZD nr 12/2008


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego