Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy członek Związku ma obowiązek informowania zarządu ROD o zmianie adresu?

Zgodnie z zapisem zawartym w § 146 regulaminu ROD, członek Związku ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracji członkowskiej. Aktualizacja dotyczy między innymi adresu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Zatem członek Związku ponosi odpowiedzialność za skutki nie zgłoszenia zmian danych osobowych, a które mogły mieć wpływ
na decyzje organów PZD związane z jego członkostwem i prawem użytkowania działki.


W przypadku, gdy członek Związku zaniedba obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania i kierowana do członka Związku korespondencja podlega przez pocztę zwrotowi, uznaje się przedmiotową korespondencję za skutecznie doręczoną. W aktach pozostawia się przedmiotowy zwrot, ze stosowną adnotacją poczty, jako dowód w sprawie. Należy podkreślić, że podobny skutek doręczenia korespondencji ma miejsce w sytuacji, gdy członek Związku odmawia przyjęcia korespondencji. W tym przypadku również przekazany przez pocztę zwrot pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

W powyżej przytoczonych przypadkach zarząd ogrodu może wywiesić na tablicy informacyjnej ROD zawiadomienie o konieczności odbioru korespondencji (§ 146 ust. 4 regulaminu ROD).

Mariola Kobylińska
Biuletyn PZD nr 06/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego