Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Uchwała Rady Miasta Katowice

Informacje Zarządu

UCHWAŁA NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239)

Rada Miasta Katowice uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych,

2) szkła,

3) tworzyw sztucznych,

4) metali,

5) zielonych, ogrodowych, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

8) zużytych opon,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) zużytych baterii i akumulatorów,

11) przeterminowanych leków i chemikaliów,

12) innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów prowadzonych samodzielnie - nie zawierające papy, materiałów izolacyjnych, azbestu lub innych materiałów niebezpiecznych (gromadzone w specjalnych pojemnikach lub w workach uniemożliwiających pylenie), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, a także papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale mieszkańcy Katowic mogą bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

3. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta lub do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów.

4. Zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).

5. Obowiązek włascicieli nieruchomości dotyczący oczyszczania ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika; piasek użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po usunięciu przyczyny zastosowania.

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami - na terenie nieruchomości za zgodą właściciela pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków - po przejściu przez osadnik - do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków, o których mowa w ust.1 bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

3. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych, w sposób umożliwiający ich usunięcie.

4. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów lub worki o minimalnej pojemności 60 litrów,

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów,

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów.

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej - worki o minimalnej pojemności od 60 litrów,

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów lub worki o minimalnej pojemności od 60 litrów.

§ 6. 1. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) winny być gromadzone:

1) w znormalizowanych pojemnikach o pojemności: 120 litrów lub większych i kontenerach o pojemności 3 m3 lub więcej, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu,

2) w koszach ulicznych o pojemnościach: od 20 litrów.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki bądź worki w następującej kolorystyce:

1) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

2) niebieski - z przeznaczeniem na papier (w tym karton) oraz opakowania wielomateriałowe,

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła

4) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, odpady opakowaniowe z metali.

3. Oprócz kolorystyki o której mowa w ust. 2 dopuszcza się dodatkowo stosowanie worka różowego z przeznaczeniem na metale dla nieruchomości jednorodzinnych.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki polietylenowe PE-HD lub LDPE lub równoważnego materiału o pojemności od 60 litrów w kolorystyce, o której mowa w ust. 2, z przeznaczeniem na: tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

5. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki powinny spełniać następujące wymagania:

1) pojemność od 60 litrów,

2) wykonane z folii polietylenowej PE-HD lub LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych;

3) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.

6. Pojemniki i worki na odpady komunalne do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez przedsiębiorcę.

7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się:

1) pojemniki w kolorystyce o której mowa w § 6 ust. 2 o pojemności 1,5m3 lub więcej.

2) w przypadku ograniczonego miejsca lub utrudnień technicznych związanych z odbiorem, dopuszcza się gromadzenie odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach o mniejszej objętości niż określona w § 6 ust. 8 pkt 1 - od 120 litrów do 1100 litrów bądź w workach z zachowaniem kolorystyki wymienionej w § 6 ust. 2

8. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach półpodziemnych i podziemnych o pojemnościach: od 1,5 m3 lub więcej z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową (odpowiednio oznaczoną), dostosowaną do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS.

§ 7. 1. Miejsce ustawienia pojemników powinno odpowiadać właściwym przepisom.

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki na nieruchomościach wielorodzinnych winny być ustawiane w tzw. gniazdach, w których docelowo znajdować się powinno po jednym pojemniku na każdy rodzaj odpadów wymieniony w § 6 ust. 2.

4. Dla nieruchomości wielorodzinnych w przypadku ograniczonego miejsca lub utrudnień technicznych związanych z odbiorem, dopuszcza się zlokalizowanie jednego gniazda pojemników, wspólnego dla kilku nieruchomości. W takim wypadku wszyscy właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za selektywną zbiórkę odpadów.

5. W celu umożliwienia odbioru odpadów przedsiębiorcy, właściciele zobowiązani są umieszczać pojemniki i worki wypełnione odpadami w altance śmietnikowej, udostępnionej przez właściciela nieruchomości w dniu odbioru odpadów, z wejściem od strony ulicy albo w miejscu dostępnym (np. ciąg pieszo-jezdny) bez konieczności wchodzenia na teren ogrodzonej posesji, otwierania bram wjazdowych itp. Nie wypełnienie tego obowiązku będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji.

6. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed 6.00 rano, lecz nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, w sposób i w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z zachowaniem warunków określonych w ust. 5.

7. Odpady winny być gromadzone w pojemnikach w sposób nie stwarzający zagrożenia dla operatora przy odbiorze odpadów lub w sposób mogący spowodować uszkodzenie pojazdu odbierającego odpady.

8. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

9. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać certyfikat "CE" zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady w należytym stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów komunalnych w pojemnikach na odpady należy zamknąć szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru lub deszczu.

§ 9. 1. Dla określenia ilości i pojemności pojemników oraz worków na nieruchomości uwzględnia się następujące tygodniowe normatywy objętościowe wytwarzania odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych - 30 litrów na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

2) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi niżej - 2 litry na każdego pracownika,

3) dla szkół- nie mniej niż 2 litry na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 2 litry na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 litrów na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem (w szczególności targowiska)- nie mniej niż 50 litrów na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 litrów na każdy punkt oraz pojemnik dla odpadów wydzielonych selektywnie; zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za pisemną zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu organowi gminy odpowiedzialnemu za gminny system gospodarki odpadami, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika,

7) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 240 litrów,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników,

10) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.- nie mniej niż 10 litrów na jedno łóżko,

11) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem,

12) dla cmentarzy - nie mniej niż 5 litrów na dziesięć grobów, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 10 litrów na dziesięć grobów.

2. W przypadkach określonych w pkt 5 i 6, jeśli prowadzona jest działalność spożywczo- gastronomiczna oraz w pkt. 7 i 8, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy na odpady.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości przy uwzględnieniu § 7 ust. 1:

1) każda nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub przebywających czasowo powyżej 1 miesiąca na terenie nieruchomości i normatywnej ilości odpadów określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1, przy uwzględnieniu określonej w § 13 częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości,

2) każda nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem osób, powierzchni lokalu handlowego lub ilości miejsc konsumpcyjnych, łóżek, działek, grobów i normatywnej ilości odpadów określonych w § 9 ust. 1 pkt 2-12, przy uwzględnieniu określonej w § 13 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości,

3) na nieruchomościach obejmujących budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne lub inne służące przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się różnić o 1/10 w stosunku do objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i pkt 2.

4) Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, na przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Ilość i pojemność pojemników oraz worków na odpady komunalne może być mniejsza na nieruchomościach, na terenie których wykorzystuje się, w tym kompostuje odpady ulegające biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby - z zachowaniem wymogów określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w §12, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Przepisów określonych w §12 o przekazywaniu odpadów do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów nie stosuje się.

§ 12. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych - należy pozbywać się w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach opisanych w § 6 i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - odpadów komunalnych selektywnie zebranych pochodzących z gospodarstw domowych - należy pozbywać się w sposób obejmujący:

1) gromadzenie odpadów papieru (w tym kartonu) oraz opakowania wielomateriałowych, metali, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w pojemnikach bądź workach, określonych w § 6 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazywanie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów

2) wystawianie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów lub jego bezpośrednim sąsiedztwie i przekazanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazywanie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,

3) przekazywanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotom przyjmującym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub przekazywanie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub do innego punktu na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

4) przekazywanie odpadów niebezpiecznych obejmujących:

a) przeterminowane leki - do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach lub do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,

b) zużyte baterie - do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach itp. lub do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,

c) zużyte opony należy przekazywać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub innych podmiotów zagospodarowujących te odpady,

d) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna, inne chemikalia oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory - do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub innych podmiotów zagospodarowujących te odpady,

5) poddawanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub gromadzenie tych odpadów w pojemnikach bądź w workach określonych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów albo do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,

6) gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne w osobnych pojemnikach lub workach wystawionych na nieruchomości na której powstaje odpad lub przed posesją w sposób wykluczający spowodowanie zagrożenia dla ruchu i przekazywanie:

a) do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,

b) przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

c) przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające papę, materiały izolacyjne, substancje niebezpieczne np. azbest, smoła powinny być zagospodarowane we własnym zakresie i przekazane specjalistycznej firmie,

e) zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku świadczenia usług przez przedsiębiorcę lub inny podmiot należy do obowiązków tego przedsiębiorcy lub podmiotu.

3. Przekazywanie odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów następuje na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Katowice podjętej na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. 1. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,

2) dopuszcza się odbiór nie rzadziej niż raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych na których zamieszkuje do 25 mieszkańców - w takim przypadku przedsiębiorca dostosowuje ilość pojemników zapewniającą ich nieprzepełnienie pomiędzy odbiorami,

3) raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,

4)
raz na dwa tygodnie - dla ogródków działkowych, placówek handlowych i innych przedsiębiorstw, cmentarzy, innych miejsc w których wytwarzane są odpady komunalne przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego odbierania odpadów.

3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (papier - w tym karton, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, tworzywa sztuczne) z terenu nieruchomości:

1) dla budynków jednorodzinnych - co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej 1 raz w tygodniu,

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, - co najmniej 1 raz w miesiącu.

4. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zielonych, ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości odpady:

a) dla budynków jednorodzinnych - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października

b) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tego typu - co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia od października, w pozostałym okresie według potrzeb.

5. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu nieruchomości - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu robót budowlanych ( m.in. takich jak prace budowlane, remontowe i modernizacyjne);

6. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. od 1 do 5 - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

7. W mieście zabrania się:

1) umieszczania odpadów z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych, mieszkalnych i targowisk w koszach ulicznych,

2) podrzucania odpadów na teren innej nieruchomości i do pojemników na odpady komunalne będących w posiadaniu innego właściciela,

8. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w sezonie zimowym oraz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w sezonie letnim.

9. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

10. Zakazuje się wprowadzania nieczystości ciekłych:

1) do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią,

2) do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych od odprowadzania wód opadowych,

3) do rowów melioracyjnych i odwadniających oraz do cieków wodnych.

11. Właściciele nieruchomości nieprzyłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych, zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych poprzez zlecenie usługi ich opróżnienia przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na taką działalność.

12. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający ich opróżnienie przez pojazd asenizacyjny przedsiębiorcy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14. W celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zaleca się, aby właściciele nieruchomości na terenach zabudowy jednorodzinnej kompostowali odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 15. Każdy wytwórca odpadów komunalnym jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji, form usług czy konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

§ 16. Zaleca się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów najbliżej miejsca ich powstawania. Model ten będzie ograniczał mieszanie odpadów u samego źródła i umożliwi pozyskanie czystych surowców wtórnych i bioodpadów oraz poddanie ich recyklingowi


Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

§ 17. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 18. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi

2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników lub psów-opiekunów,

§ 19. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w budynkach i lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 20. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach publicznych.

§ 21. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w § 20 w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych na ten cel.

2. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w § 20 w ramach podjętej działalności gospodarczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych w budynkach inwentarskich, spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach.

3. Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów,

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,

3) utrzymywania porządku na nieruchomości, a szczególnie w miejscu składowania pasz i odchodów zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych,

4) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta,

5) zwalczania much i gryzoni w miejscu utrzymywania zwierząt,

6) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

7) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobnych dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich,

8) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, itp.

§ 24. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia na ich terenie deratyzacji w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

§ 25. 1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 27. Traci moc uchwała Nr XXIV/495/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2732).

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna SiejnaStrona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Księga gości | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego