Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2019 rok

Informacje Zarządu

OGŁOSZENIE

W dniu 17. 10. 2019 roku tj. czwartek zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 17. 10. 2019 r do 19. 10. 2019 r włącznie.

Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu
w godzinach od 10:00 do 13:00 i od godz.15:00 do godz.17:00

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 26. 10. 2019 r. tj. SOBOTA


Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt na podstawie Uchwały nr 11
Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 13. 04. 2019 r.tj. za 60 m3 w kwocie 349 zł.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.

Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny na numer 784 907 216
Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD

dodano 8. 10. 2019

=====================================================================================

OGŁOSZENIE


W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone.
Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców.

Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.
Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy bramek: wejściowej do ogrodu od strony szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul. Kosmicznej i będzie oznakowane.

Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem 15. 12. 2019 roku.
Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.

Worki wydawane będą w dniach:

  • 27. 09. 2019 r. tj. piątek w godz. od 15: 00 do 17:00
  • 30. 09. 2019 r. tj. poniedziałek w godz. od 17: 00 do 18:00
  • 1. 10. 2019 r. tj. wtorek w godz. od 17: 00 do 18:00
  • 2. 10. 2019 r. tj. środa w godz. 10: 00 do 12:00.
  • 5. 10. 2019 r tj. sobota w godz. 10: 30 do 12: 00 oraz od 15: 00 do 17:00.


Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD

====================================================================================

Program obchodów Dnia Działkowca 2019
w dniu 21. 09. 2019 roku.1. Godzina 16.00 część oficjalna.

  • Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
  • Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.

Wręczenie odznaczeń "Za Zasługi dla ROD" przyznanych przez Zarząd ROD,

Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD użytkownikom działek:

  • Za Ładną Działkę 2019 roku.
  • Za Dorodne Plony na działce w 2019 roku.


2.
Po części oficjalnej do godz. 18.00 wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców; ognisko.

3.
Zakończenie około godz. 20.00

Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku.


Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Działkowca

dodano 2. 09. 2019

=====================================================================================

W dniu 15 września 2019 roku o godz. 10.30 w kościele św. St. Kostki
zostanie odprawiona msza w intencji działkowców ROD im. Staszica
oraz za plony w 2019 roku.

Zapraszamy
Komitet Organizacyjny

=====================================================================================

Skład Zarządu ROD. im Staszica wybrany na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym
w dniu 13 kwietnia 2019 roku


1. Łęczycki Józef - Prezes Zarządu działka nr 92
2. Szczypa Andrzej - Vice Prezes Zarządu działka nr 36
3. Wiosna Janina - Skarbnik działka nr 42
4. Jesionek Małgorzata - Sekretarz działka nr 55
5. Uchnast Krystyna - Członek Zarządu działka nr 116
6. Bula Roman - Członek Zarządu działka nr 51
7. Wojciechowski Jerzy - Członek Zarządu działka nr 25


Skład Komisji Rewizyjnej ROD im. Staszica

1. Hachuła Dorota - Przewodniczący działka nr 23
2. Lemik Teresa - Z-ca Przewodniczącego działka nr 101
3. Jęczeń Ryszard - Członek Komisji działka nr 73


Funkcje Gospodarza Ogrodu tymczasowo pełni.

1. Wojciechowski Jerzy działka nr 25


Poszukujemy osoby, która zgodzi się pełnić funkcje Gospodarza ogrodu.

TELEFON KONTAKTOWY DO ZARZĄDU ROD.
784-907-216

Adres strony internetowej: www.rod-giszowiec.cba.pl
e-mail: rodgisz@o2.pl

Termin wnoszenia opłat za działkę upływa 30. 06. 2019 roku.
Prosimy o wpłaty na podane w zawiadomieniu o opłatach konto Banku:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica
40-457 Katowice, ul Kosmiczna
W tytule przelewu prosimy podać nr działki.


=====================================================================================


OGŁOSZENIE

W dniu 10. 04. 2019 roku planujemy wznowienie wody na działki po zimie.
Wznowienie dostawy wody w dniu 10. 04. 2019 roku będzie możliwe pod warunkiem dodatnich temperatur.

Jeżeli w tym okresie będą przewidywane temperatury ujemne wznowimy dostawę wody w dniu 15. 04. 2019 roku.

W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach
oraz dokładne ich sprawdzenie


Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy po napełnieniu wodą rurociągu w dniu 10. 04. 2019 roku. tj. środa
od godz. 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 ; do dnia 13. 04. 2019 roku tj. sobota do godziny 12:00

W przypadku wznowienia wody w dniu 15. 04. 2019 roku plombowanie wodomierzy będzie prowadzone
od dnia 15. 04. do dnia 17. 04. 2019 roku w godzinach jak wyżej.

Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.

Od dnia 18. 04. do 23. 04. 2019 roku wodomierze nie będą plombowane.

Ostateczny termin plombowania wodomierzy upływa z dniem 25. 04. 2019 roku.
Dodatkowych informacji udzielają Członkowie Zarządu i Gospodarz ogrodu

ZARZĄD ROD

dodano 21. 03. 2019


====================================================================================

ZAPROSZENIE
Zarząd ROD Staszica w Katowicach zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE


Które odbędzie się w dniu 13. 04. 2019 roku w świetlicy ROD Staszica przy ul. Kosmicznej.
Początek obrad w I terminie godz. 15:30. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w II terminie o godz.16:00
Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD Staszica.
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania; Wyznaczenie protokólanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 r.( merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję
8. Ocena działalności Zarządu za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
9. Projekt programu działania na kadencję 2019 - 2022 r.
10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
11. Projekt Preliminarzy Finansowych na 2019 rok.
12. Ocena Preliminarzy Finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków; Głosowania.
1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 2018 roku.
3. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
5. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

  • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

6. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, Delegatów na Przedzjazdową Konferencję PZD.
7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
8. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
9. Uchwalenie Planu Pracy na 2019 rok i programu działania na kadencję.
10. Uchwalenie Preliminarza Finansowego na 2019 rok
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 2 i 5 kwietnia 2019 roku w godz. Od 16:00 do 18:00 w świetlicy ROD Staszica.


Zarząd ROD

dodano 18.03.2019


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego