Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2016 rok

Informacje Zarządu

Katowice, dnia 30. 09. 2016 r.


OGŁOSZENIE ZARZĄDU


W dniu 20. 10. 2016 roku zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 20. 10. 2016 r do 22. 10. 2016 r włącznie.

Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 13.00
i od godziny 15.00 do godz. 17.00.

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 26. 10. 2016 roku.

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt na podstawie Uchwały nr 6 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23. 04. 2016 roku tj. za 60 m2 w kwocie 349 zł.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.


Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.

W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy
i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny
na numer 784-907-216
Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD


dodano 30 września 2016 roku

================================================================================================


Program obchodów Dnia Działkowca 2016
które odbędą się dnia 17. 09. 2016 roku.1. Godzina 16. 00 część oficjalna.
- Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
- Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.
- Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD użytkownikom działek:
- Za Ładną Działkę.
- Za Dorodne Plony.

2. Po części oficjalnej do godz. 18. 00 wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców.

Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku i pieczeniu kiełbasy.


Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Działkowca
Informujemy Działkowców, iż msza św. Za Działkowców i Plony zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki
w dniu 04. 09. 2016 o godz. 10.30.


Serdecznie wszystkich zapraszamy.

dodano 25. 08. 2016 roku

================================================================================================


Informacja Zarządu


Przypominamy, iż na podstawie Uchwały nr 3 /2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD,
z dniem 30 czerwca upływa termin opłaty za działkę.


Prosimy o uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym przez Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy ogrodu podany na zawiadomieniu o opłatach.

Nr. rachunku. 90 8437 0002 0050 0100 0765 0001


Brak wpłaty w terminie spowoduje naliczenie odsetek oraz kosztów obsługi zadłużenia.


Zarząd ROD im Staszica

dodano 16 czerwca 2016 roku

================================================================================================

Katowice, dn. 21. 03. 2016 rok.


OGŁOSZENIE


Od dnia 18. 04. 2016 roku tj. poniedziałek planujemy wznowienie wody na działki po zimie.
W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie BARDZO WAŻNE.

Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy od dnia 18. 04. 2016 roku tj. poniedziałek po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie w godz. od 10 °° do 13 °° i od 16 °° do 18°° do dnia 20. 04. 2016 roku tj. środa.

Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z Zarządem.

Ostateczny termin plombowania wodomierzy upływa z dniem 30 kwietnia 2016 roku.

ZARZĄD ROD

dodano 29 marca 2016 roku

================================================================================================


ZAPROSZENIE


Zarząd ROD im. Staszica w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 23. 04. 2016 roku
w świetlicy ROD im. Staszica przy ul. Kosmicznej.


Początek obrad.
W I terminie godz. 15.30
W II terminie godz.16.00

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.


Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Staszica.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 roku wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań.
9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku.
17. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 12. 04. 2016 roku w godz. od 16.00 do 18.00 w świetlicy ROD Staszica.

Zarząd ROD.

dodano 29 marca 2016 roku

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego