Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Wane Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2019 rok

Walne Zebrania

Informacja własna admina strony


Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków ROD im Staszica w Katowicach
odbytego w dniu 13 kwietnia 2019 roku.


W dniu 13 kwietnia 2019 roku w świetlicy naszego Ogrodu odbyły się obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego - Wyborczego.

Zebranie z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie o godz. 16.00 zgodnie z zapisem § 61 ust. 2 Statutu PZD.

W imieniu Zarządu zebranie otworzył Prezes Zarządu Józef Łęczycki, prosząc o uczczenie minutą ciszy działkowców których nie ma już z nami.

Przywitał przybyłą na zebranie Panią Dominikę Wojciechowską Delegata Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.
oraz wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica a w szczególności nowych Członków PZD.

Prezes Zarządu prosi zebranych o podanie z sali kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.
Z sali pada propozycja Pana Andrzeja Szczypa który wyraża zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zebrania.
Więcej Kandydatów nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym wybrano Pana Szczypa Andrzeja na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu zaproponował na Sekretarza zebrania kol. Krzysztofa Walczyńskiego którego zebranii bez uwag zatwierdzili.

Dalej Zebranie poprowadził kol. Andrzej Szczypa

Porządek Zebrania i Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków ROD. Staszica
jednogłośnie zatwierdzono.

Następnie wybrano Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków liczącą po 3 osoby.
Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby Komisja Mandatowa w czasie wyborów przekształciła się w Komisję Wyborczą.
Zebrani zatwierdzili jednogłośnie proponowane składy ilościowe komisji.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję 2015 do 2018 roku, sprawozdania finansowe, Projekt Planu Pracy oraz Preliminarz Finansowy ogrodu przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROD przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Czarkowski

Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisję Rewizyjną nie było uwag i pytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym Protokół Komisji Uchwał i Wniosków oraz projekty Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w sprawach:

  • Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji.
  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok.
  • W sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.
  • W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji.


Uchwały zatwierdzono jednogłośnie.


Na wniosek Prezydium Zebrania, Walne Zebranie ustaliło składy liczbowe:
Do Zarządu ROD - 7 osób
Do Komisji Rewizyjnej - 3 osoby
Delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową - 2 osoby


Przewodniczący Zebrania ogłasza Wybory i przeprowadza kolejno wybory:

  • Do Zarządu ROD.
  • Do Komisji Rewizyjnej ROD.
  • Delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową.


Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytuję treść projektu uchwały w sprawie Przeprowadzonego głosowania do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Delegatów na Konferencję Przedzjazdową PZD

Skład Zarządu ROD. im Staszica

1. Łęczycki Józef - Prezes Zarządu
2. Szczypa Andrzej - Vice Prezes Zarządu
3. Wiosna Janina - Skarbnik
4. Jesionek Małgorzata - Sekretarz
5. Uchnast Krystyna - Członek Zarządu
6. Bula Roman - Członek Zarządu
7. Wojciechowski Jerzy - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej ROD im. Staszica

1. Hachuła Dorota - Przewodniczący
2. Lemik Teresa - Z-ca Przewodniczącego
3. Jęczeń Ryszard - Członek Komisji

Delegaci na Rejonową Konferencję Przedzjazdową

1. Łęczycki Józef
2. Szczypa Andrzej

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach

I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2018 rok i kadencję.

Uchwała nr 1.
Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji.- Zatwierdzona

Uchwała nr 2.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok. - Zatwierdzona

Uchwała nr 3.
W sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD. - Zatwierdzono.

Uchwała nr 4.
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji. - Zatwierdzona.

II. Uchwały dotyczące wyborów do Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 5.
W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 6.
W sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową

III. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2019 rok.

Uchwała nr 7.
W sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2019 roku.


Uchwała nr 8.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w 2019 roku.

Uchwała nr 9.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna w 2019 roku.

Uchwała nr 10.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2019 roku.

Uchwała nr 11.
Dotycząca opłaty za wodę w 2019 r dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.

Uchwała nr 12.
W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej.

Uchwała nr 13.
W sprawie Planu Pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022.

Uchwała nr 14.
W sprawie zatwierdzenia Preliminarzy finansowych na 2019 rok

IV. Innych dotyczących ogrodu

Uchwała nr 15.
w sprawie wodomierzy, wniosek zgłoszony przez działkowca o treści:
"Nie przekładać wodomierzy o 2 metry od rurociągu głównego z alejki przy plastikowych rurkach" - Wniosek zatwierdzono.

Uchwała nr 16.
W sprawie przełożenia wodomierzy na alejkę główną ogrodu - Wniosku nie zatwierdzono.

Przewodniczący Zebrania kol. Andrzej Szczypa z uwagi na wyczerpanie Porządku Zebrania zaproponował zebranym zakończenie zebrania. W związku z brakiem sprzeciwu zebranie uległo rozwiązaniu.

Przewodniczący Zebrania kol. Szczypa Andrzej podziękował zebranym działkowcom za udział w zebraniu, komisjom roboczym zebrania, protokolantom i organizatorom.

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego