Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica 2018 rok

Walne Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im Staszica w Katowicach
odbytego w dniu 14 kwietnia 2018 roku.


Zebranie z uwagi na niską frekwencje odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisem § 61 ust. 2 Statutu PZD.

Prezes Zarządu Józef Łęczycki przywitał zaproszonego na nasze zebranie gościa, przedstawiciela Policji z Komisariatu V
w Katowicach-Szopienicach starszego aspiranta pana Adama Rogalę.


Prezes Zarządu zaproponował, aby czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w drugim terminie przeznaczyć na pytania do przedstawiciela Policji i ogólnie rozmowę o stanie bezpieczeństwa nie tylko na terenie ogrodu.
Zachęcił do zadawania pytań również dotyczących całego osiedla Giszowiec.
Starszy Aspirant omówił sposoby powiadamiania Policji o zdarzeniach przez Aplikację umożliwiającą kontakt bezpośredni z Policją i możliwość zgłoszenia zdarzenia.

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godz. 16.00

Ad 1. Zebranie otworzył w imieniu Zarządu Prezes Zarządu Józef Łęczycki, przywitał serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im Staszica a w szczególności nowych Członków PZD.

Przywitał przedstawiciela Okręgu Śląskiego PZD pana Aleksandra Tatarczuch oraz Starszego Aspiranta pana Adama Rogalę dzielnicowego z rejonu ul. Kosmicznej.

Prezes Zarządu na wstępie przypominał o działkowcach, którzy odeszli z naszego grona do wieczności są to pani Teresa Klima,
pan Albert Solnik: uczczono chwilą ciszy Ich pamięć.


Ad.2.
Przystępując do kontynuacji zebrania Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i podanie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania. Z sali podano kandydaturę Pana Andrzeja Szczypę,
Kol. A. Szczypa wyraził zgodę. Więcej kandydatów z sali nie zgłoszono.

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie wskazaną kandydaturę Andrzeja Szczypy.
W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Pana Szczypa Andrzeja na Przewodniczącego Walnego Zebrania ROD im. Staszica.

Prezes Zarządu zaproponował na Protokólanta Zebrania kol. Teresę Pytlowany. Zebrani bez uwag zatwierdzili jednogłośnie proponowaną kandydaturę na Protokólanta Zebrania.


Dalej Zebranie poprowadził Przewodniczący Zebrania kol. Andrzej Szczypa


Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za wybór i okazane zaufanie.


Do Prezydium Zebrania Przewodniczący Zebrania zaproponował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusza Czarkowskiego.


Ad. 3.
Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany Porządek Zebrania

W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie bez uwag zatwierdzili proponowany Porządek Zebrania.

Ad.4.
Przewodniczący Zebrania odczytał Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który bez uwag jednogłośnie zatwierdzono.


Ad.5.
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby składy komisji liczyły po 3 osoby. Zebrani zatwierdzili jednogłośnie proponowane składy ilościowe komisji.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Balcerzak Zygmunt - wyraził zgodę,
2. Roman Grzegorczyk - wyraził zgodę
3. Dorota Hachuła - wyraziła zgodę
Kandydatów w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład proponowanej komisji. Komisja ze swojego grona na Przewodniczącego wybrała kol. Zygmunta Balcerzak
W dalszej części zebrania zgłoszono kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydatury podane z sali to:
1. Janina Wiosna
2. Irena Czech
3. Jacek Martowski
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania.
W głosowaniu zebrani zatwierdzili jednogłośnie powyższy skład komisji Uchwał i Wniosków Walnego.
Komisja ze swojego grona na Przewodniczącego wybrała kol. Janinę Wiosna.


Ad.6.
Sprawozdanie Zarządu ROD merytoryczne i finansowe z działalności za okres od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 roku przedstawił Prezes Zarządu Józef Łęczycki.

Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu za 2017 r stanowi załącznik do Uchwały nr 1 /2018 Walnego Zebrania

Ad.7.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2017 rok oraz ocenę działalności zarządu przedstawił Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Tadeusz Czarkowski.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały nr 2/2018 Walnego Zebrania.

Ad.8.
Projekt Planu Pracy na 2018 rok przedstawił Prezes Zarządu kol. Józef Łęczycki.
Plan Pracy na 2018 r stanowi załącznik do Uchwały nr 4 /2018 Walnego Zebrania


Ad.9.
Preliminarz Finansowy ogrodu na 2018 rok przedstawiła kol Janina Wiosna.
Preliminarz stanowi załącznik do Uchwały nr 6/2018 Walnego Zebrania


Ad.10
Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej kol. Zygmunta Balcerzak o odczytanie protokołu

i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego stanowi załącznik do Protokołu

Ad.11.
W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisje Rewizyjną nie było uwag i pytań.


Ad.12.
Przewodniczący Zebrania Andrzej Szczypa poprosił o przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Protokół przedstawiła kol. Janina Wiosna

Ad.13.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków kol. Janina Wiosna przedstawiła zebranym Projekty uchwały w sprawie Zatwierdzenia

Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Zarządu za 2017 rok.
Zebrani Uchwałą nr 1 / 2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego
jednogłośnie zatwierdzili wym. sprawozdanie zarządu za 2017 rok.
Uchwała nr 1/2017 stanowi załącznik do protokołu

Ad.14.
Zebrani Uchwałą nr 2 / 2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji

Rewizyjnej ROD za 2017 rok.
Uchwała nr 2/2018 stanowi załącznik do protokołu

Ad.15.
Walne Zebranie jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 3 / 2018 w sprawie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 r.

Uchwała nr 3/2018 stanowi załącznik do protokołu

Ad.16.
Zebrani Uchwałą nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednogłośnie zatwierdzili Planu Pracy na 2018 rok.

Uchwała nr 4/2018 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17.
Przedstawiono projekt Uchwały nr 5 / 2018 w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej.

Uwag do projektu uchwały nie było. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili projekt uchwały.
Uchwała nr 5/2018 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.18.
Zebrani jednogłośnie zatwierdzili również Uchwałę nr 6 / 2018 w sprawie proponowanego Preliminarza Finansowego na 2018 rok.

Uchwała nr 6/2018 stanowi załącznik do protokołu

Ad.19
Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę nr 7 / 2018 dotyczącą opłaty za wodę dla osób korzystających z wody bez wodomierz lub zerwanie plomby na wodomierzu.

Uchwała nr 7/2018 stanowi załącznik do protokołu

Ad.20. - Sprawy różne:

 • Prezes Zarządu zapoznał zebranych z tematem dotyczącego projektu ustawy w sprawie ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Omówiono zagrożenia dla Rodzinnych Ogrodów działkowych, jakie ten projekt zakłada w przypadku jego uchwalenia przez Sejm RP. Zebrani w dyskusji jednogłośnie stwierdzili, iż projekt w przedstawionym zapisie budzi dużo zastrzeżeń i nie uwzględnia zapisów z Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Postanowiono poprzeć Stanowisko opracowane oraz wysłać list sprzeciwu do ministra Jerzego Kwiecińskiego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
 • Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 8 / 2018 w sprawie wysłania listu sprzeciwu do Pana Ministra wraz z podjętym Stanowiskiem.


Stanowisko oraz list do ministra Jerzego Kwiecińskiego stanowią załącznik do dokumentów z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach.


Wnioskii i zalecenia wynikłymi po przeglądzie stanu zagospodarowania ROD przez Komisję Okręgu Śląskiego PZD w miesiącu czerwcu 2017 roku.

 • Prezes stwierdził, iż w wyniku przedstawionych w piśmie zaleceń należy niezwłocznie przystąpić do usuwania nieprawidłowości dotyczących kompostowników, istniejących komórek, porządku na działkach.
 • Prezes Zarządu w szczegółach omówił punkt dotyczący wymiany ogrodzenia zewnętrznego od strony lasu.


Prezes ogrodu Józef Łęczycki w omówił sprawy:

 • Poprosił zebranych o uaktualnienie swoich danych osobowych, w przypadku zmiany, w szczególności nr telefonów czy adresów e-mail,
 • wyjaśnił, iż od tego roku wszelkie wpłaty finansowe na rzecz ogrodu dokonywać wyłącznie na konto bankowe.
 • kolejny raz przypomniał o bezwzględnym zakazie wyrzucania do kontenera na śmieci gruzu, papy, drewna, trawy oraz części roślin i konieczności posiadania na działach kompostowników.
 • przy tej okazji również po raz kolejny poprosił o zachowanie porządku przy kontenerach na odpady,
 • o porządkach na działkach - tak by nie było zbędnych rzeczy nie związanych w przeznaczeniem ogródka, albo, co najmniej zostały takie przedmioty skryte "gdzieś" na zapleczu.
 • o konieczności prowadzenia psów na smyczy na terenie ogrodu oraz sprzątania po nich,
 • - Prezes Zarządu przypomniał o likwidacji żywopłotów rosnących wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego działki z alejką ogrodową.


W tym temacie przedstawił zapis z Regulaminu ROD § 52. Prezes oświadczył, iż jest to w chwili obecnej prośba o usunięcie żywopłotów, lecz w następnej kolejności każdy użytkownik działki, który ma posadzony żywopłot w alejce przy ogrodzeniu otrzyma pismo z terminem, w jakim musi wykopać żywopłot

Prezes J. Łęczycki złożył propozycje powołania społecznego Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Działkowca 2018 przy współpracy z Zarządem Ogrodu. Proponuje, aby wybrać 3 osoby do Komitetu organizacyjnego.

Zgłosiły się trzy osoby:
Teresa Lemik
Jerzy Wojciechowski
Irena Czech

Ad.21.
Przewodniczący Zebrania kol Andrzej Szczypa z uwagi na wyczerpanie porządku Zebrania zaproponował zebranym zakończenie zebrania.

W związku z brakiem sprzeciwu zebranie uległo rozwiązaniu. Przewodniczący Zebrania kol. Szczypa Andrzej podziękował zebranym działkowcom za udział w zebraniu, komisjom roboczym zebrania, protokolantom i organizatorom.


Andrzej Szczypa

Przewodniczący Walnego Zebrania


Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach obradującego w dniu 14. 04. 2018 roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2017 rok

Uchwała nr 1.
Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD merytorycznego i finansowego za 2017 rok.


Uchwała nr 2.
Zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2017 rok.


II. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2018 rok.

Uchwała nr 3.

W sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku


Uchwała nr 4
Zatwierdzenie Planu Pracy, Remontów i Inwestycji w 2018 rok.


Uchwała nr 5.
W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej


Uchwała nr 6.
Zatwierdzenie Preliminarza Finansowego Ogrodu na 2018 rok.


III. Innych dotyczących ogrodu


Uchwała nr 7.
Dotycząca opłaty za wodę w 2018 r dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.


Uchwała nr 8
W sprawie przyjęcia Stanowiska Członków PZD w ROD Staszica na projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących


Termin wnoszenia opłat za działkę upływa 30. 06. 2018 roku.

Prosimy o wpłaty na podane w zawiadomieniu o opłatach konto Banku:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica
40-457 Katowice, ul Kosmiczna
W tytule przelewu prosimy podać nr działki.

Przewodniczący Walnego
Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa
STANOWISKO

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach
z dnia 14.04.2018 roku.


Walne Zebranie Sprawozdawcze obradujące w dniu 14. 04. 2018 roku wyraża swoje zaniepokojenie projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, która została przygotowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Projekt określa uproszczone zasady i procedury zamierzeń inwestycyjnych dotyczących budowy nowych mieszkań, osiedli i infrastruktury towarzyszącej.

Projekt ten zawiera szereg nieścisłości i niejasnych interpretacji, które powodują, że nie sposób określić jego wpływ na sytuację Rodzinnych Ogrodów Działkowych.


W projekcie powyższej ustawy widzimy duże zagrożenie dla dalszego bytu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Projekt ustawy naszym zdaniem umożliwi pominięcie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku.
Naszym zdaniem projekt w obecnych zapisach umożliwi likwidację Rodzinnych Ogrodów Działkowej w Polsce, przy wykorzystaniu innych ustaw - (spec ustawa).
Projekt ten całkowicie pomija ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i daje możliwość deweloperom uzyskanie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych do spełnienie zamierzeń, jakie przewiduje projekt.

Powyższy projekt został skierowany do ogólnej konsultacji społecznej pomijając Polski Związek Działkowców, co w sposób szczególny budzi nasz niepokój, gdyż projekt jest nieprecyzyjny i nie wyklucza likwidację Rodzinnych Ogrodów Działkowych.


Naszym zdaniem projekt tej ustawy w obecnym zapisie ma duże możliwości do likwidacji ogrodów a w związku z tym likwidację znacznych powierzchni terenów zielonych, które w dużych miastach spełniają dla mieszkańców oazy zieleni I możliwość wypoczynku po pracy.


W imieniu Członków ROD im. Staszica
Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego