Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica 2016 rok

Walne Zebrania

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica w Katowicach.


W dniu 23 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach.
Zebranie z uwagi na frekwencję rozpoczęło się w II terminie zgodnie z informacją na zaproszeniach.
Na Walne Zebranie zaproszono przedstawicieli z V Komisariatu Policji.
Goście przybyli w dwu osobowym składzie dzielnicowych miasta Katowice.
W czasie wyczekiwania na II termin zebrania prezes Zarządu zaproponował zebranym dyskusję na temat bezpieczeństwa w ogrodzie i dzielnicy Giszowiec, gdzie jest położony ogród.
Trzydzieści minut wyczekiwania na II termin upłynęło na rozmowie dotyczącej bezpieczeństwa oraz zaistniałych zdarzeń w miejscach zamieszkania działkowców. Dzielnicowi odpowiadali na zadawane pytania. Dyskusja jaka wywiązała się dowodzi o potrzebie organizowania spotkań z przedstawicielami Policji.


Walne Zebranie Sprawozdawcze otworzył Prezes Zarządu, przywitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości.

W trakcie trwania zebrania działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, Planów pracy
i finansowych na 2016 rok.

Zebrani zatwierdzili wszystkie Sprawozdania za 2015 rok oraz plany wraz z proponowanymi przez Zarząd ogrodu opłatami na 2016 rok

Głównym wątkiem w dyskusji była sprawa odpadów komunalnych w ogrodzie oraz norm ilościowych, które nałożyła na ogrody w Katowicach Rada Miasta Katowice.
Zebrani postanowili wystąpić z pismem do Radnych Miasta oraz do Prezydenta miasta Katowice o zweryfikowanie normy ilościowej odpadów z ogródków działkowych., uznając obowiązującą normę i częstotliwość wywozu za niesprawiedliwą w stosunku do mieszkańców Katowic jak i do działkowców, którzy płacą podwójnie tzn. w miejscu zamieszkania i w miejscu użytkowanej działki.


Walne Zebranie Sprawozdawcze upłynęło w spokojnej i merytorycznej dyskusji na temat planów zagospodarowania i planów dalszego rozwoju ROD Staszica.
Zaproszeni Goście podjęli się załatwienia wielu postulatów zgłoszonych pod adresem Policji.

Opracował J. Ł.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. STASZICA ZA OKRES
OD 01. 01. 2015 DO 31. 12. 2015 roku.


I. W zakresie działalności organizacyjnej.

1. Zarząd Ogrodu w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie osobowym:
1. Józef Łęczycki Prezes Zarządu
2. Andrzej Szczypa V-ce Prezes Zarządu
3. Janina Wiosna Członek Zarządu - Skarbnik.
4. Krzysztof Walczyński Członek Zarządu - Sekretarz
5. Hubert Grządziel Członek Zarządu
6. Roman Bula Członek Zarządu
7. Kazimierz Bąk Członek Zarządu
8. Łach Zygmunt Członek Zarządu do 11.04.2015 r.
9 Balcerzak Zygmunt Członek Zarządu do 11.04.2015 r.

Funkcje Gospodarza Ogrodu pełni Członek Zarządu kol. Bąk Kazimierz oraz dorywczo kol. Roman Bula.
Funkcje Gospodarza Świetlicy pełni Członek Zarządu kol. Hubert Grządziel.

2. W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 plenarnych posiedzeń Zarządu, z których sporządzono protokoły.
Podjęto 35 uchwał dotyczących funkcjonowania ogrodu.


W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli:
Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ogrodu.

Inne zaproszone osoby.
3. Tematy poruszane na zebraniach to:

 • sprawy gospodarcze,
 • sprawy organizacyjne,
 • bezpieczeństwo w ogrodzie,
 • sprawy bieżące dotyczące prowadzonych remontów i inwestycji.

4. Członkowie Zarządu pełnią dyżury w świetlicy ogrodu w okresie od miesiąca kwietnia do października w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 do 18.00, natomiast w miesiącach od listopada do marca w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury pełnione są w celu ułatwienia kontaktów pomiędzy zarządem ogrodu a użytkownikami działek.

5. Ogród nasz posiada stronę internetową, której administratorem jest Wice Prezes Zarządu kol. Andrzej Szczypa. Za włożony wkład pracy w imieniu Zarządu i Członków naszego ogrodu dziękujemy kol. Andrzejowi.
Celem prowadzenia strony internetowej jest, aby informacje docierały do naszych członków w sposób szybki. Strona nasza ma służyć wszystkim działkowcom do dodatkowego kontaktu z członkami zarządu oraz informacji dotyczącej ogrodowych problemów i spraw związanych z działką i ogrodem.
Przypomnę adres strony internetowej: www.rod-giszowiec.cba.pl,
oraz adres do kontaktów e-mail: rodgisz.@o2.pl.

6. W okresie sprawozdawczym pięciu użytkowników działek zrezygnowało z członkostwa w PZD wskazując następcę.

II. W okresie sprawozdawczym w ogrodzie wykonano następujące prace remontowe, inwestycyjne i konserwacyjne wynikające z potrzeby i z zatwierdzonego Planu Pracy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w 2015 r.

Z wykonanych prac konserwacyjnych i remontowych wykonano:

 • Częściowe odtworzenie oświetlenia w alejkach - montaż 13 szt. słupów oświetleniowych.
 • Montaż kamer w newralgicznych miejscach ogrodu.
 • Odczyty i plombowanie wodomierzy
 • Prace porządkowe i gospodarcze na terenie ogrodu
 • Remont głównego rurociągu wodnego
 • Przegląd okresowy głównej sieci energetycznej
 • Koszty biura
 • Wyposażono ogród w niezbędne urządzenia na kwotę
 • Prowadzono na bieżąco okresowe przeglądy stanu technicznego użytkowanych obiektów i użytkowanego sprzętu, urządzeń nawadniających i elektrycznych stanowiących własność ogrodu (bez wynagrodzenia.)
 • Na bieżąco prowadzono dokumentacje ogrodu, kartoteki użytkowników działek i ogrodu tj. kartoteki "A", "B", "C" oraz obowiązującą dokumentację księgową i rozliczeniową ogrodu ( bez wynagrodzenia).


Wywieziono z ogrodu:

 • 28 pojemników śmieci niesegregowanych
 • 14 pojemniki z plastikiem
 • 11 pojemników z szkłem


III. W zakresie działalności szkoleniowej.

W naradach i szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD. w Katowicach uczestniczyli:

Prezes Zarządu, V- ce Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarbnik ogrodu, nowi działkowcy.

IV. W zakresie innej działalności.
1. W miesiącu wrześniu zorganizowano Dzień Działkowca 2015.

V Wnioski końcowe.

1. Dzisiejsze Walne Zebranie Członków ROD przyjmie do realizacji:

a) Plan Pracy i Remontów na 2016 rok
b) Preliminarz finansowy na 2016 rok.
c) Plan finansowy na 2016 r oraz stosowne uchwały, które obowiązywać będą wszystkich działkowców.

2. Zarząd proponuje Walnemu Zebraniu Członków następujące opłaty za użytkowanie działek w 2016 r.
a) Opłatę Członkowską w kwocie 6,00 zł na podstawie Uchwały nr 4/IV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25.11.2015 roku.
b) Opłatę ogrodową zgodnie z § 144 Statutu PZD w wysokości 0,67 zł. od m2 powierzchni działki.
Opłata w tej kwocie uwzględnia koszty ponoszone w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostki okręgowe oraz jednostkę krajową PZD zgodnie z Uchwałą nr 3/IV/2015 Krajowej Rady PZD z 25. 11. 2015 roku.

c) Opłata ogrodowa energetyczna w kwocie 9,00 zł. od działki
d) Opłatę ogrodowa wodną w kwocie 6,83 zł. od działki,
e) Opłata ogrodowa za wywóz odpadów z ogrodu w kwocie 37,00 od działki

3. Zarząd informuje działkowców.
a) Opłata ogrodowa podwyższona tzw. dawne wpisowe od nowych członków PZD w 2016 roku na podstawie Uchwały Okręgowego Zarządu Śl. PZD wynosi 300, 00 zł.
b) Opłata ogrodowa podwyższona tzw. inwestycyjna dla nowych członków PZD w ROD im. Staszica na podstawie
Uchwały nr 7 /2016 z dnia 22.02.2016 Zarządu ROD im Staszica wynosi 1.500,00 zł


Zarząd ROD im Staszica składa podziękowanie działkowcom za terminowe i 100 % uregulowanie należności finansowych wobec ogrodu oraz wszystkim tym, którzy wpłacili dodatkowo za zużytą wodę w 2015 roku z uwagi na większe zużycie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pracy na rzecz ogrodu.


Dziękujemy za współpracę komisjom problemowym oraz wszystkim, którzy służyli pomocą w realizacji zadań, jakie zostały nałożone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków ROD w dniu 11. 04. 2015 roku.W imieniu Zarządu ROD
Prezes ogroduKatowice, dnia 23. 04. 2016 roku.


Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Staszica w Katowicach obradującego w dniu 23. 04. 2016 roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2015 r


Uchwała nr 1

Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD merytorycznego i finansowego za 2015 rok.


Uchwała nr 2

Zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2015 rok.

Uchwała nr 3

W sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

II. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2016 rok.

Uchwała nr 4

Zatwierdzenie Planu Pracy, Remontów i Inwestycji w 2016 rok.

Uchwała nr 5

Zatwierdzenie Preliminarza Finansowego Ogrodu na 2016 rok.

III. Innych dotyczących ogrodu

Uchwała nr 6

Dotycząca opłaty za wodę w 2016 r dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.

Termin wnoszenia opłat za działkę upływa 30 czerwca 2016 roku.

Prosimy o wpłaty na podane w zawiadomieniu o opłatach konto Banku:


Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica
40-457 Katowice, ul Kosmiczna
W tytule przelewu prosimy podać nr działki.


Przewodniczący Walnego
Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego